دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
شکاف نسلی موجود در ایران و اثر تحصیلات بر آن

محمد حسین پناهی

دوره 11، شماره 27 ، آذر 1383، صفحه 1-41

چکیده
  اختلاف نسلی در انواع مختلف آن از مباحث مهم جامعه ماست که دارای جمعیت جوان حجیم و تغییرات پرشتابی است. بسیاری بر این عقیده اند که انتقال فرهنگ نسل قبلی به نسل جدید با مشکلات جدی مواجه بوده و به علل مختلف بسیار ناقص صورت میگیرد، به طوری که نسل جدید تا حد زیادی پایبند ارزش ها و هنجارهای نسل والدین خود نیست، و شکاف عمیقی بین دو نسل ایجاد ...  بیشتر

بررسی عوامل شکل گیری جنبش پوپولیستی - استقلال طالبانه و چریکی جنگلی

ابراهیم فیوضات؛ مجید نثار

دوره 11، شماره 27 ، آذر 1383، صفحه 43-73

چکیده
  جنبش های اجتماعی به منزله موضوعاتی مهم در جامعه شناسی، اخیرا از جایگاه ویژه ای برخوردار شده اند تا جایی که آلن تورن جامعه شناسی را علم جنبش های اجتماعی می داند. در این مقاله نیز ضمن تأکید بر بحث جنبش های اجتماعی و بررسی ابعاد نظری آنها با استفاده از روش اسنادی، به زمینه های شکل گیری جنبش جنگل به مثابه یکی از جنبش های استقلال طلبانه و ...  بیشتر

مدیریت شهری در ایران (محدودیت ها، چالش ها و راه کارها)

غلامرضا لطیفی

دوره 11، شماره 27 ، آذر 1383، صفحه 75-100

چکیده
  ۱۳76-1368در شهر تهران است.این تحقیق به شیوه پیمایشی (Survey) انجام شده و جامعه آماری آن کارشناسان شهرداریتهران و استادان دانشگاه و مشاوران شهرسازی است که با استفاده از روش های رایج نمونه گیریحجم نمونه برآورد گردید و نهایتاً به ۱۵۶ نفر رسید، نظریه های مختلفی در این پژوهش مورداستفاده قرار گرفتند که سه طیف را در بر می گیرند و به طور خلاصه عبارتند ...  بیشتر

فعال سازی تصورات قالبی تلویحی به شیوه سرنخ دهی

مجید اصغر زاده

دوره 11، شماره 27 ، آذر 1383، صفحه 101-119

چکیده
  تصورات قالبی به عنوان یکی از موضوعات اساسی در روانشناسی اجتماعی از طریق مطالعات زمینه یابی به کرات مورد بررسی قرار گرفته اند. به دلیل برخورداری از وجود نا آشکار، این دسته از رفتارهای اجتماعی انسان با به کارگیری شیوه های سنتی سنجش نمود نمی یابند. از آن جایی که تصورات قالبی تلویحی به صورت خودکار بر نگرش افراد اثر می گذارند، فهم پویایی ...  بیشتر