نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اختلاف نسلی در انواع مختلف آن از مباحث مهم جامعه ماست که دارای جمعیت جوان حجیم و تغییرات پرشتابی است. بسیاری بر این عقیده اند که انتقال فرهنگ نسل قبلی به نسل جدید با مشکلات جدی مواجه بوده و به علل مختلف بسیار ناقص صورت میگیرد، به طوری که نسل جدید تا حد زیادی پایبند ارزش ها و هنجارهای نسل والدین خود نیست، و شکاف عمیقی بین دو نسل ایجاد شده است. هدف این مقاله از یک طرف بررسی فرضیه شکاف نسلی در کشور، و از طرف دیگر ارزیابی میزان تأثیر تحصیلات بر آن بوده است. بر اساس مبانی نظری مطرح شده در مقاله، و با توجه به وقوع انقلاب اسلامی و تغییرات سریع و وسیع ناشی از آن و نوسازی جامعه، به نظر میرسد باید انتظار شکاف نسلی قابل توجهی را داشت. اما آیا داده های موجود چنین امری را تأیید میکند؟ برای پاسخگویی به این پرسشها فاصله نسلی و شکاف نسلی از هم تفکیک شد و هر یک نیز به دو نوع ارزشی و هنجاری متمایز گردید، و بر مبنای داده های ثانویه موضوع مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این بررسی مقدماتی نشان داد که اختلاف نسلی ارزشی قابل توجهی بین دو نسل وجود ندارد، ولی اختلاف نسلی هنجاری قابل توجه است. اثر تحصیلات نیز بر شکاف نسلی مربوط به بعضی از ارزش ها و هنجارها یکنواخت نیست، به طوری که بعضی از اختلاف ها را تشدید و بعضی دیگر را تضعیف می کند، و نتیجتاً افزایش تحصیلات را به راحتی نمی توان عامل مهمی در افزایش اختلافات نسلی تلقی کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Education on the Existing Generation Gap in Iran

نویسنده [English]

  • mohammad hoseyn panahi

چکیده [English]

Nowadays, due to young population, generation gap is one of the important topics in Iran. Many believe that socialization is not taking place properly causing weaker commitment of the new generation to the Iranian social beliefs, values and norms, hence ending in a deep generation gap. The pupose of this article is to test this hypothesis, and evaluate the impact of education on generation gap. Based on theories, occurance of the Islamic revolution, and the ensuing rapid and widespread social changes, we could expect considerable generation gap. However, does the existing data support that? To answer this question, generation disparity and gap were distinguished, and each were divided into value and norm types. Using the exiting data analysis, we found that there was no significant value-generation gap while norm-generation gap was significant. Moreover, this study reveals that the impact of education on the existing generation gap, concerning selected values and norms, was not even, so that it strengthened some and weakened others.