نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

۱۳76-1368در شهر تهران است.این تحقیق به شیوه پیمایشی (Survey) انجام شده و جامعه آماری آن کارشناسان شهرداریتهران و استادان دانشگاه و مشاوران شهرسازی است که با استفاده از روش های رایج نمونه گیریحجم نمونه برآورد گردید و نهایتاً به ۱۵۶ نفر رسید، نظریه های مختلفی در این پژوهش مورداستفاده قرار گرفتند که سه طیف را در بر می گیرند و به طور خلاصه عبارتند از: ۱- نظریه پردازان مکتب جامعه شناسی شهری شیکاگو (پارک - مکنزی و برگس)، ۲- نظریه مدیرت علمی تیلور و فایول، ماکس وبر (نظریه دیوان سالاری)، ۳- نظریه حاکمیت شهری مک لالین - نظریه های مرتبط با شهرنشینی، شهرگرایی و رشد وتوسعه شهری. این تحقیق از رساله دکتری نگارنده با عنوان «تحلیل مدیریت شهری تهران طی سال های ۱۳۶۸-۷۶» استخراج شده و هدف آن، تحلیل مدیریت شهری تهران براساس بررسی سیاست های کمی و کیفی آن در سال های ۶۸-۱۳۷۶ بوده است 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Urban Managment in Iran

نویسنده [English]

  • gholamreza latifi

چکیده [English]

Urban management as a democratic approach aims to administer cities. However as governmental management is dominant in Iran. this approach has not been developed. ln spite of civic movements triggered by constitutional revolution. urban management in Iran is still non-democratic. The time period covered in this study (approximately a decade) coincides with the first socioeconomic development plan. This plan aimed for liberalisation and privatization policies on evonomy and on a minimal government. Tehran municipality as a public institution has followed this strategy. This article intends to clarify methods and policies adopted in this regard. Our main objective is to understand and to assess factors influencing decision making in urban management. The theoretical framework and analytical model adopted claims that urban management in Iran has been influenced by power structure and socioeconomic system in Iran. This article aims to answer questions like the impact of management structure in society on municipality policies, the impact of mayor's power on decision making processes in municipality, the effeciency of tools employed to administer urban issues and the impact of macro economic objectives and policies on incomes made by the municipality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban management
  • municipality
  • Urban Governance
  • Government