دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
رابطه هویت مذهبی و احساس طرد اجتماعی در بین دانشجویان

مهناز کرمی؛ مریم قاضی نژاد؛ منصوره اعظم آزاده

دوره 28، شماره 94 ، آذر 1400، ، صفحه 1-43

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.60603.2387

چکیده
  به‌رغم اینکه می‌توان مدعی شد نابرابری، فاصله و طردشدگی اجتماعی همواره در جوامع وجود داشته است، نمی‌توان از تأمل در چرایی، چگونگی و پیامدهای آن برای گروه‌های مختلف و نظام‌های اجتماعی دارای تنوع و تکثر امروز، چشم‌پوشی کرد. پژوهش حاضر باهدف تبیین رابطه هویت مذهبی و احساس طرد اجتماعی با در نظر گرفتن متغیر واسط فاصله اجتماعی در میان ...  بیشتر

جامعه شناسی
تأثیر جهانی‌شدن فرهنگ بر هویت ملّی دانشجویان دانشگاه یاسوج

مریم مختاری؛ سیروس احمدی؛ اسلام یزدانمهر

دوره 25، شماره 81 ، شهریور 1397، ، صفحه 75-99

https://doi.org/10.22054/qjss.2018.18924.1483

چکیده
  از جمله ابعاد جهانی شدن، جهانی شدن فرهنگ می­باشد. جهانی شدن فرهنگ فرایندی پویا است که هر روز بر پیچیدگی و فشردگی آن افزوده می­گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جهانی شدن فرهنگ برهویت ملّی دانشجویان دانشگاه یاسوج است. روش انجام این پژوهش پیمایشی بوده و حجم نمونه در این پژوهش بر اساس فرمول لین 400 نفر دانشجوی زن و مرد دانشگاه یاسوج و ...  بیشتر

بررسی رابطه بین ابعاد دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه مازندران

مصطفی باقریان؛ غلامرضا خوش فر

دوره 24، شماره 76 ، خرداد 1396، ، صفحه 175-212

https://doi.org/10.22054/qjss.2017.9431.1233

چکیده
  مشارکت سیاسی به عنوان یکی از انواع مشارکت، از شاخص‏های توسعه اجتماعی و سیاسی در کشورها به‏شمار می‏رود. یکی از گروه های عمده جامعه که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضروری به نظر می رسد، دانشجویان می باشند. مشارکت سیاسی دانشجویان که بزرگترین گروه جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و مسئولان اداره جامعه ...  بیشتر

رابطه سرمایه‌ی اجتماعی و امید به آینده در بین دانشجویان دانشگاه یزد

سیدعلیرضا افشانی؛ زینب جعفری

دوره 23، شماره 73 ، شهریور 1395، ، صفحه 93-116

https://doi.org/10.22054/qjss.2016.7205

چکیده
  امید به آینده بویژه در بین نسل جوان از اهمیت شایانی برخوردار است و سرمایه اجتماعی از جمله متغیرهایی است که نقش مهمی در افزایش امید به آینده دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و امید به آینده در بین دانشجویان انجام شده است. پژوهش حاضر با روش پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه دانشجویان دانشگاه ...  بیشتر

تأثیر ساختار اجتماعی آموزش بر قوم‌گرایی دانشجویان

امید قادرزاده؛ عباس شفیعی نیا

دوره 19، شماره 59 ، اسفند 1391، ، صفحه 174-214

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.6885

چکیده
  در رویکردهای نظری معاصر، در چارچوب موضوع ساختار اجتماعی آموزش بر نقش آموزش به طور عام و آموزش عالی به طور خاص، بر تقویت کنش­های ارتباطی عام، تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی، همبستگی اجتماعی، تولید سرمایه اجتماعی جدید و به تبع آن تلطیف خاص گرایی‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید شده است. حال این که در واقعیت امر خاص گرایی‌های فرهنگی و قومی ...  بیشتر

جهانی شدن، فرهنگ جهانی و کجروی فرهنگی دکتر سید حسین سراج زاده* مینا بابایی**
دوره 17، شماره 48 ، خرداد 1389، ، صفحه 43-73

https://doi.org/10.22054/qjss.2010.873

چکیده
  چکیده فرایند جهانی شدن می تواند فرهنگ‌های سنتی را در معرض تهدید قرار دهد و موجب اشاعه ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگ جهانی یا غربی شود. این مسئله برای جامعه ایران که سه دهه قبل انقلابی را بر مبنای ارزش‌های اخلاقی دینی پشت سر گذاشته و داعیه ایجاد جامعه‌ای متمایز با فرهنگ مسلط جهانی داشته است بسیار پر اهمیت می‌باشد. شواهدی حاکی از آن است ...  بیشتر

نگرش ها و نظرات دانشجویان رشته پژوهشگری نسبت به جامعه شناسی و دانشگاه

طاهره قادری

دوره 16، شماره 44 ، خرداد 1388، ، صفحه 123-154

چکیده
  این مقاله حاصل تحقیقی اکتشافی است که در سال ۱۳۸۱ انجام شد و هدف آن بررسی نظرات و نگرش های دانشجویان رشته پژوهشگری اجتماعی نسبت به جامعه شناسی بوده اند. در رابطه با دانشگاه 9/35 درصد دارای نگرش مثبت بوده اند. نتایج بررسی های مختلف این تحقیق نشان می دهد که سال های تحصیل در دانشکده در رابطه با برخی نظرات دانشجویان نسبت به جامعه شناسی تأثیرگذار ...  بیشتر

بررسی تطبیقی دیدگاه دانشجویان دانشگاه اصفهان و شهرکرد نسبت به برنامه های شبکه ۴ سیمای جمهوری اسلامی ایران

رحمان سعیدی

دوره 12، شماره 30 ، شهریور 1384، ، صفحه 91-121

چکیده
  پژوهش حاضر سعی دارد دیدگاه دانشجویان دانشگاه های اصفهان و شهرکرد را نسبت به برنامه های شبکه ۴ سیمای جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق در دو دانشگاه اصفهان و شهرکرد که تفاوت های محسوسی از نظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی دارند، انجام شده است. جامعه مورد بررسی کلیه دانشجویان دانشگاه های اصفهان و شهرکرد هستند ...  بیشتر

نگرش دانشجویان نسبت به مشارکت سیاسی زنان

عبدالعلی لهسایی زاده

دوره 9، شماره 19 ، آذر 1381، ، صفحه 137-149

چکیده
  . در گزارشهای سازمان ملل آمده است که زنان در مجامع قدرت و تصمیمگیری اقلیت بسیار کوچکی هستند. تعداد نمایندگان زن مجالس قانون گذاری جهان از 5/12 درصد در سال به ۱/ ۱۰ درصد در سال ۱۹۹۳ کاهش یافته است. در این سال تنها شش تن از سران کشورهای جهان زن بودند و هشت کشور از ۱۸۴ کشور عضو سازمان ملل متحد، یک زن را به نمایندگی دایمی خود در این سازمان منصوب ...  بیشتر