نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله حاصل تحقیقی اکتشافی است که در سال ۱۳۸۱ انجام شد و هدف آن بررسی نظرات و نگرش های دانشجویان رشته پژوهشگری اجتماعی نسبت به جامعه شناسی بوده اند. در رابطه با دانشگاه 9/35 درصد دارای نگرش مثبت بوده اند. نتایج بررسی های مختلف این تحقیق نشان می دهد که سال های تحصیل در دانشکده در رابطه با برخی نظرات دانشجویان نسبت به جامعه شناسی تأثیرگذار نبوده است، اما در رابطه با نظرات و نگرش های دانشجویان نسبت به دانشگاه تأثیر سال های تحصیل بر این نظرات و نگرش ها مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Attitudes and Views of Sociology Students Towards Sociology and The University

نویسنده [English]

  • tahereh ghaderi

چکیده [English]

This article is the outcome of an exploratory research which was conducted in the year 2002 The objective of the research was to investigate the attitudes and the views of the sociology students in Allameh Tabatabaei University towards the discipline of Sociology and towards the university . To study the differences in the attitudes and views of those students who had just entered the university with the students of the previous years i.e. those who had been studying sociology for one to four years more than these beginners , and to examine the effects of university education on the formation of these attitudes and views were the other objectives of that research . The results of the research indicate that the majority of the students i.e. %66, had a positive attiudc towards Sociology . In regards to the university , %35 had a positive attitude . The other results of the research indicate that the years which students had studied in the university had not affected some of their views about sociology, but they had affected their views and attitudes towards the university. The survey Population has been the students of sociology in the social sciences faculty of Allame Tabatabaee University' All of whom filled out the questionnairy

کلیدواژه‌ها [English]

  • University Students
  • the attitudes towards sociology
  • the attitudes towards university I the views about sociologists the effects of university education