نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر سعی دارد دیدگاه دانشجویان دانشگاه های اصفهان و شهرکرد را نسبت به برنامه های شبکه ۴ سیمای جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق در دو دانشگاه اصفهان و شهرکرد که تفاوت های محسوسی از نظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی دارند، انجام شده است. جامعه مورد بررسی کلیه دانشجویان دانشگاه های اصفهان و شهرکرد هستند که در سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲ مشغول به تحصیلی بوده اند. به این منظور، متغیرهایی از جمله میزان رضایت دانشجویان در دانشگاه از برنامه های شبکه ۴، ارزیابی محتوای علمی برنامه ها توسط دانشجویان، میزان استفاده دانشجویان از برنامه های این شبکه و ... تعریف و با روش تحقیق پیمایشی و تهیه پرسشنامه اطلاعات جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده با تکنیک های توصیفی و تحلیلی بررسی شدند و از آزمون «کایاسکور» جهت تعیین معنی داری رابطه متغیرها استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of the Approches of the Students in Isfahan and Shahre-Kord Universities about Iran's The Four Network Television Programs

نویسنده [English]

  • rahman saidi

چکیده [English]

This study tries to show the comparative views of the students at Isfahan and Shahre-Kord Universities about Iran's four network television programs and productions. Isfahan and Shahre-Kord Universities are different in view of economical, cultural, social and geographical situations. Statistical community in this research includes all of students who studied in the two universities, during the years of 1382-1383. We have selected some variables such satisfaction of the two universities students from four network programs and productions. evaluation of the scientific contents of the four network television by students, the measure useness of students from four TV productions and programs. Also, we have applied survey method and made a questionaire for data collection and information and analysis data by K2 test. Some of the research results briefly show: - The university location has not any effect on students ideas about Four TV production. - All of the students have not positive attitudes towards Four TV programs and productions, so they use other sources for their necessary scientific informations. - Isfahan University students in comparison with Shahre-Kord University students use Four network TV production for their necessary informations more frequently. - The B.S students have more positive attitudes towards TV productions than M.S and Ph.D students in two Universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student
  • Special Audience
  • satisfaction