نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه هویت مذهبی و احساس طرد اجتماعی با در نظر گرفتن متغیر واسط فاصله اجتماعی در میان دو گروه دانشجویان شیعه و سنی انجام شده است. نمونه آماری شامل 279 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های علوم اجتماعی سه دانشگاه علامه‌طباطبایی، تهران و شهید بهشتی است، که دانشجویان سنی به شیوه گلوله‌برفی و دانشجویان شیعه به شیوه تصادفی انتخاب شده‌اند. یافته‌ها حاکی از آن است که مقدار میانگین شاخص‌های احساس طرد اجتماعی، فاصله اجتماعی و هویت مذهبی در میان دانشجویان سنی بیش از دانشجویان شیعه می‌باشد. همچنین، بین میزان هویت مذهبی با احساس طرد اجتماعی و بین فاصله اجتماعی با احساس طرد اجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد. تحلیل رگرسیون چند متغیری بیانگر آن است که متغیرهای وارد شده به معادله توانسته‌اند بخش قابل توجهی از واریانس تغییرات مربوط به متغیر وابسته را تبیین نمایند. نتایج تحلیل مسیر نیز حاکی از آن است که متغیرهای هویت مذهبی، قومیت و فاصله اجتماعی با احساس طرد اجتماعی رابطه دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between religious identity and the feeling of social exclusion

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Karami 1
  • Maryam Ghazinejad 2
  • Mansoure Azam Azadeh 2

1 MA of Social Sciences, Alzahra university, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Sociology, Alzahra university, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Religious Identity"
  • "Social Distance"
  • "social exclusion"
  • "Students"
  • "Shiite"
  • "Sunni"