کلیدواژه‌ها = تجربه زیسته
تعداد مقالات: 3
1. برساختِ وضعیتِ آموزش جامعه‌شناسی در ایران (یک مطالعه کیفی)

دوره 27، شماره 90، پاییز 1399

10.22054/qjss.2021.14562.1351

محبوبه قربانی؛ علیرضا شجاعی زند


2. مطالعه تجربه زیسته زنان سرپل‌ذهاب در زلزله

دوره 27، شماره 88، بهار 1399، صفحه 217-251

10.22054/qjss.2020.44907.2134

مینو سلیمی؛ احمد نادری


3. فهم خانه داری در بستر نقشهای جنسیتی : مطالعه کیفی در شهر تهران

دوره 23، شماره 73، تابستان 1395، صفحه 1-31

10.22054/qjss.2016.7204

سهیلا صادقی فسایی؛ زهرا میرحسینی