دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، پاییز 1376، صفحه 1-192