دوره و شماره: دوره 3، شماره 5.6، زمستان 1373، صفحه 9-263