نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دیدگاه پدیدارشناسی در قلمرو فلسفی محدود نمانده و در طی نیم فرد اخیر به دلیل مبانی نظری خاص خود، علوم انسانی، از جمله جامعه شناسی را تحت تاثیر قرار ... تأثیر در بعد مندولوژیک چشمگیر بوده از در موضع مقابله با پوزیتیویسم ، جامعه شناسی پدیداری را موجب گردیده و رهیافت های دیگری را نیز کم و بیش تأثر بخشیده است. در عین حال . دیدگاه پدیدارشناسی در گستره علوم اجتماعی ، از تحریف و کژفهمی در اماد نبوده است. این مقاله به تحلیل اجمالی موارد فوق پرداخته و ضمن مرور بخشی از ترمینولوژی پدیدارشناسی ، مبانی نظری و سوء برداشتهای جامعه شناسی پدیداری را برشمرده و آن را با اتو متدولوژی مقایسه کرده است. نویسنده مقاله ، در بخش پایانی به نقد و جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته ژ نهایتا بر ضرورت و ارزشی وجود یک رهیافت کارگاهی در حوزه نظری جامعه شناسی تاکید کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Phenomenology and Phenomenological Sociology"

نویسنده [English]

  • akbar faryar

چکیده [English]

phenomenology is not restricted to philosophical domain. In the past half of a century it has put it's imprint on social sciences including sociology. In reaction to positivism it paved the way for the emergence of phenomenological sociology, though it has not been immune from some distortions and misunderstandings. This paper while reviewing some concepts misconcepis and theoretical underpinnings of phenomenological sociology, compares it with Ethnomethodology. In the final section, this author tries to come to conclusions and offer some suggestions and critiques.