نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 در این مقاله تحلیل شبکه به عنوان روش و هم به مثابه یک رهیافت نظری مورد توجه قرار میگیرد. در وجه روشی، در مقابل روش طبقه بندی ، تحلیل شبکه از  نوع روشهای رابطه ای قلمداد می شود. بعضی از خصوصیات روشی آن از جمله་ واحد تحلیل، نوع داده ها، نحوه نمونه گیری ، نوع تحلیل و فنون تحلیل مطرح نظر واقع می شود. در وجه بینشی ، بعضی مفروضات هستی شناختی و معرفت شناختی رهیافت تحلیل شبکه به دنبال آن نظریه شبکه معرفی می شوند. در بخش پایانی ، رابطه تحلیل شبکه، با بعضی از تئوری های جامعه شناختی شامل نظریه خودکشی، نظریه مبادله اجتماعی، نظریه انسجام اجتماعی ، نظریه کنش و نظریه نظام جهانی بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Network Analysis in Sociology

نویسنده [English]

  • masud chalabi

چکیده [English]

In this paper, net work analysis is considered both as a method and as a theoretical approach. As a method, network analysis is regarded as a kind of relational method. Some of its features including type of unit of analysis, data, type and rechniques of analysis, sampling technique are briefly examined. As a theoretical approach some basic epis temological and ortological assumptions of network analysis are introduced. In final section, the linkage of network analysis with some sociological theories such as suicide theory, action theory, exchange theory, integration theory and world system theory are examined.