دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بازاندیشی معنای فرزند از دیدگاه زنان متأهل (دارای فرزند و بدون فرزند) ساکن در شهر تهران

پگاه روشان شمال؛ حسن سرایی؛ اردشیر انتظاری؛ محمود مشفق

دوره 30، شماره 100 ، فروردین 1402، صفحه 1-44

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.67556.2526

چکیده
  در سال‌های اخیر، بسیاری از مفاهیم خانواده دستخوش تغییرات معنایی شده است. ازآنجاکه فرزند کانون اصلی خانواده است، درک والدین و زنان از این مفهوم، تعیین‌کننده‌ بسیاری از تصمیمات در حوزه‌ باروری خواهد بود. لذا واکاوی «معنای فرزند» و بررسی درک زنان از این مفهوم ضروری است. این پژوهش با رویکرد کیفی به توصیف فهم کنشگر از معنای فرزند ...  بیشتر

جامعه شناسی
واکاوی بازنمایی سلسله‌مراتب اقتدار خانواده در سینمای ایران؛ مطالعۀ موردی فیلم‌های ایرانی درام و پرفروش سال‌های 1387 تا 1397 در سینمای ایران

سیدمهدی اعتمادی فرد؛ عبدالله بیچرانلو؛ نوشین صفائیان

دوره 30، شماره 100 ، فروردین 1402، صفحه 45-83

https://doi.org/10.22054/qjss.2024.77741.2743

چکیده
  اساسی‌ترین مسئلۀ در مقاله حاضر، فهم چگونگی بازنمایی سلسله‌مراتب اقتدار در خانواده و تغییراتی است که در آن در فیلم‌های ملودرام اجتماعی با مضامین خانوادگی پرفروش در بازه زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ است. در مطالعه حاضر مبتنی بر رویکردهای معاصر در حوزه جامعه‌شناسی جنسیت تلاش شده است تا ورای امر مردانه و زنانه، قدرت و فرهنگ به‌عنوان عناصر کلیدی ...  بیشتر

جامعه شناسی
هویت جمعی ایرانِ معاصر در عقلانیتِ مدرسه

حمید سرشار؛ محمدجواد غلامرضا کاشی؛ علی جنادله

دوره 30، شماره 100 ، فروردین 1402، صفحه 85-119

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.70031.2565

چکیده
  بازتعریف جامعه به قالبِ قلمرو سرزمینی و سیاسی در صورت مرکزگرای عقلانیت مدرن، زیستن­گاه­های جمعی را وارد مرحله تازه­ای ساخت. با انگارۀ تلقی از جامعه به قالبِ دولت-ملت­ها در اقتضای ضرورت تاریخی عقلانیت مدرن، هویت جمعی تبدیل به مسئله شد. اینک با شکسته شدن مرزهای «زمان-فضا» و امکانیتِ «کنشِ بی­واسطه به مکان» باری دگر ...  بیشتر

جامعه شناسی
مطالعه تطبیقی امنیت ملّی با تأکید بر قدرت دولت و ملّت و مناسبات بین آن‌ها

علیرضا بی زبان؛ علی ایمانی

دوره 30، شماره 100 ، فروردین 1402، صفحه 121-173

https://doi.org/10.22054/qjss.2024.76424.2708

چکیده
  مسئله اصلی نوشتار حاضر امنیت ملّی است. پرسش نوشتار حاضر این است که چه جوامعی و چرا تهدیدات بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی مخاطره‌آمیز امنیت ملّی را کمتر تجربه می‌کنند، درحالی‌که برخی جوامع پیوسته در معرض و در حال تجربه تهدیدات مخاطرات آمیز هستند؟ وضعیت ایران از حیث قدرت دولت و ملّت و تهدیدات مخاطره‌آمیز امنیت ملّی چگونه است؟ به‌منظور ...  بیشتر

جامعه شناسی
مطالعه تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به خودکشی

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ هانیه عادل

دوره 30، شماره 100 ، فروردین 1402، صفحه 175-219

https://doi.org/10.22054/qjss.2024.74629.2663

چکیده
  خودکشی به معنای پایان بخشیدن به حیات اجتماعی و نشان از کاهش ارزش انسانی و اوج رنج بشری است. سرمایه اجتماعی نقشی پیشگیرانه و بازدارنده در برابر خودکشی دارد. هدف اصلی پژوهش مطالعه تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به خودکشی با تکیه‌بر فراتحلیل پژوهش‌هاست. روش پژوهش از نوع فراتحلیل کمی (CMA2)؛ واحد تحلیل آن مقاله و رساله‌های منتشرشده در بازه ...  بیشتر

جامعه شناسی
مطالعه بسترهای اقدام به خودکشی در بین جوانان شهرستان ورامین

اردشیر بهرامی؛ پروانه دانش؛ زهرا محمدی

دوره 30، شماره 100 ، فروردین 1402، صفحه 221-258

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.75891.2694

چکیده
  امروزه شهرستان ورامین با رشد فزاینده­ای از حیث اقدام به خودکشی روبرو شده است. مطالعه حاضر باهدف مطالعه بسترهای اقدام به خودکشی انجام شده است. رویکرد تحقیق حاضر کیفی و از استراتژی داده­بنیاد به‌منظور کدگذاری و تحلیل داده­ها استفاده شده است. جامعه موردمطالعه کلیه جوانان اقدام­کننده به خودکشی در شهر ورامین بودند که به مراکز ...  بیشتر