دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بازاندیشی معنای فرزند از دیدگاه زنان متاهل (دارای فرزند و بدون فرزند) ساکن در شهر تهران

پگاه روشان شمال؛ حسن سرایی؛ اردشیر انتظاری؛ محمود مشفق

دوره 30، شماره 100 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.67556.2526

چکیده
  در سال‌های اخیر، در حوزه خانواده بسیاری از مفاهیم دستخوش تغییرات معنایی شده است. از آنجا که فرزند کانون اصلی و فرزندآوری یکی از مهم‌ترین کارکردهای خانواده است، درک والدین و به ویژه زنان از فرزند می‌تواند، تعیین‌کننده‌ بسیاری از تصمیمات در حوزه‌ باروری در آینده باشد. لذا واکاوی «معنای فرزند» و بررسی درک زنان از این مفهوم ضروری ...  بیشتر

جامعه شناسی
واکاوی بازنمایی سلسله‌مراتب اقتدار خانواده در سینمای ایران (مطالعۀ موردی فیلم‌های ایرانی درام و پرفروش سال‌های 1387 تا 1397 در سینمای ایران)

نوشین صفائیان؛ سیدمهدی اعتمادی فرد؛ عبدالله بیچرانلو

دوره 30، شماره 100 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/qjss.2024.77741.2743

چکیده
  اساسی‌ترین مسئلۀ در مقاله حاضر، فهم چگونگی بازنمایی سلسله‌مراتب اقتدار در خانواده و تغییراتی است که در آن در فیلم‌های ملودرام اجتماعی با مضامین خانوادگی پرفروش در بازه زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ است. در مطالعه حاضر مبتنی بر رویکردهای معاصر در حوزه جامعه‌شناسی جنسیت تلاش شده است تا ورای امر مردانه و زنانه، قدرت و فرهنگ به‌عنوان عناصر کلیدی ...  بیشتر

جامعه شناسی
هویت جمعی ایران معاصر در عقلانیت مدرسه

حمید سرشار؛ محمدجواد غلامرضا کاشی؛ علی جنادله

دوره 30، شماره 100 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.70031.2565

چکیده
  مقاله پیش رو در صدد است فهم هویت جمعی ایران را در ارجاع تاریخی به عقلانیتِ مدرسه ردیابی کند. راهنمای نظری پژوهش برگرفته از دستگاه مفهومی میشل فوکو و منطق روش شناختی آن نیز مبتنی بر رویکرد تبارشناسی و تحلیل گفتمان فوکویی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که «رخدادهای تاریخی» و «تحولات بس‌گانه» هنگامه ی «مواجهه» در ...  بیشتر

جامعه شناسی
مطالعه تطبیقی امنیت ملّی با تأکید بر قدرت دولت و ملّت و مناسبات بین آنها

علیرضا بی زبان؛ علی ایمانی

دوره 30، شماره 100 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/qjss.2024.76424.2708

چکیده
  مسأله اصلی نوشتار حاضر امنیت ملّی است. پرسش نوشتار حاضر این است که چرا و چگونه برخی جوامع تهدیدات بالقوه و بالفعل مخاطره آمیز امنیت ملّی را بیشتر و برخی تهدیدات کمتری را تجربه می کنند؟ دولت و ملّت ها در این جوامع واجد چه ویژگی ها و چه نوع رابطه ای بین آنها ساری و جاری است که صیانت از امنیت ملّی [بقا و توسعه پایدار] و تاب آوری در برابر تهدیدات ...  بیشتر

جامعه شناسی
مطالعه تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به خودکشی: فراتحلیل پژوهش‌ها

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ هانیه عادل

دوره 30، شماره 100 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/qjss.2024.74629.2663

چکیده
  خودکشی به معنای پایان بخشیدن به حیات اجتماعی و نشان از کاهش ارزش انسانی و اوج رنج بشری است. سرمایه اجتماعی نقشی پیشگیرانه و بازدارنده در برابر خودکشی دارد. هدف اصلی پژوهش مطالعه تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به خودکشی با تکیه‌بر فراتحلیل پژوهش‌هاست. روش پژوهش از نوع فراتحلیل کمی (CMA2)؛ واحد تحلیل آن مقاله و رساله‌های منتشرشده در بازه ...  بیشتر

جامعه شناسی
مطالعه بسترهای اقدام به خودکشی در بین جوانان شهرستان ورامین

اردشیر بهرامی؛ پروانه دانش؛ زهرا محمدی

دوره 30، شماره 100 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.75891.2694

چکیده
  امروزه شهرستان ورامین با رشد فزاینده‌ای از حیث اقدام به خودکشی روبرو شده است. مطالعه حاضر با هدف مطالعه بسترهای ادقام به خودکشی در این شهر انجام شده است. رویکرد تحقیق حاضر به صورت کیفی بود و از استراتژی داده‌بنیاد به منظور کدگذاری و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه کلیه جوانان اقدام‌کننده به خودکشی در شهر ورامین ...  بیشتر