دوره و شماره: دوره 25، شماره 80، بهار 1397 
2. نفت، کیفیت زندگی و توسعه در ایران

صفحه 63-87

10.22054/qjss.2018.5440.1132

ریحانه نادری نژاد؛ غلامرضا غفاری؛ فرشاد مومنی