دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
جامعه شناسی
بررسی تطبیقی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر سیاستگذاریهای دولت در نهادهای اقتصاد و سیاست: دو دوره‌ی 1356-1352 و 1389-1384

وحید شالچی؛ روح الله قاسمی

دوره 25، شماره 80 ، خرداد 1397، صفحه 7-61

https://doi.org/10.22054/qjss.2018.19010.1486

چکیده
  کشور ایران از دهه ۴۰ به بعد عمده درآمد خود را از نفت به دست آورده است. بر خلاف انتظار معقول، سیاست های اتخاذ شده دولت در زمان افزایش درآمدهای نفتی معضلات و مشکلات کشور را نسبت به گذشته بیشتر می‌سازد. در این پژوهش اثر سیاست‌های دولت بر نهادهای اجتماعی اقتصاد و سیاست در دو دوره ۱۳۵۶-۱۳۵۲ و ۱۳۸9-۱۳۸۴ بررسی می­شود. پرسش اصلی ما علت اصلی ...  بیشتر

جامعه شناسی
نفت، کیفیت زندگی و توسعه در ایران

ریحانه نادری نژاد؛ غلامرضا غفاری؛ فرشاد مومنی

دوره 25، شماره 80 ، خرداد 1397، صفحه 63-87

https://doi.org/10.22054/qjss.2018.5440.1132

چکیده
  این مقاله کوشیده است سهم ثروت طبیعی نفت و درآمدهای حاصل از آن را بر کیفیت زندگی مردم ایران در طی سال‌های 1390 – 1350 شمسی به روش تاریخی اسنادی بررسی نماید. در رویکرد نهادگرایی دولت به عنوان نهاد مهم اثرگذار بر فرآیند توسعه مطرح می‌شود. تأثیر این نهاد به عنوان مالک انحصاری درآمد نفت بر اساس رویکرد "ساختاربندی انتخاب" بررسی خواهد شد. برای ...  بیشتر

جامعه شناسی
درک معنا و تجربه مادرانه زنان از جدایی: مطالعه ای پدیدارشناسی

احمد غیاثوند؛ سمیه عرب خراسانی

دوره 25، شماره 80 ، خرداد 1397، صفحه 89-108

https://doi.org/10.22054/qjss.2018.20018.1518

چکیده
  بررسی شیوع جدایی و افزایش خانواده‌های تک‌سرپرست علاوه بر مطالعه ساختاری و عینی نیاز به بررسی ذهنیت عاملان با تأکید بر جنسیت نیز دارد. زنان سرپرست خانوار به دلیل همراه داشتن فرزندان شرایط ویژه‌ای را در دو حالت اتفاق جدایی و مواجهه با پیامدهای آن تجربه می‌کنند. تا پیش‌ازاین فرض بر آن بوده است که فرزندان عامل مهمی در نگهداشت زندگی‌های ...  بیشتر

جامعه شناسی
بررسی وضعیت و زمینه‌های مصونیت فرهنگی در بین جوانان شهر مشهد

سید محسن میرسندسی

دوره 25، شماره 80 ، خرداد 1397، صفحه 109-136

https://doi.org/10.22054/qjss.2018.11097.1271

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی نظری و پیمایش مسئله مصونیت فرهنگی جوانان در شهر مشهد انجام‌گرفته است. شاخص کلی مصونیت از ترکیب چهار خرده شاخص مصونیت روانی، اجتماعی، ارتباطی و فکری تهیه‌شده است. حجم نمونه 512 نفر از جوانان سنین 18-29 سال بود که نسبت زنان و مردان تقریباً برابر و میانگین سن پاسخگویان، 21 سال است. میانگین مصونیت فرهنگی اعضای نمونه ...  بیشتر

جامعه شناسی
نقد معرفت‌شناختی نظریه نوسازی بوم‌شناختی با تأکید بر ادبیات غرب

سارا کریم زاده رضاییه؛ صادق صالحی

دوره 25، شماره 80 ، خرداد 1397، صفحه 137-163

https://doi.org/10.22054/qjss.2018.11343.1275

چکیده
  نظریه نوسازی بوم‌شناختی ازجمله نظریه‌های مسلط و پیشرو در جامعه‌شناسی محیط‌زیست می‌باشد. ایده اصلی این نظریه این است که در عصر مدرنیته متأخر، صنعتی شدن، توسعه فنی، رشد اقتصادی و سرمایه‌داری، نه‌تنها با پایداری بوم‌شناختی سازگارند، بلکه از محرک‌های اصلی اصلاح محیط­زیستی محسوب می‌شوند. هدف از مقاله حاضر، نقد معرفت‌شناختی ...  بیشتر

جامعه شناسی
دسترسی به پول و مناسبات قدرت در روابط همسران: مطالعه‌ای در اجتماع محلی زنان «دستان سبز» و تکیه شهدا»

سهیلا علیرضانژاد؛ نیکزاد زنگنه

دوره 25، شماره 80 ، خرداد 1397، صفحه 165-208

https://doi.org/10.22054/qjss.2017.15714.1391

چکیده
  این مقاله در پی بررسی تأثیر دسترسی زنان به پول در مناسبات قدرت در خانواده‌های فرودست است. پرسش این است که مناسبات قدرت در روابط همسران در این خانواده‌ها بر مبنای دسترسی به پول چگونه صورت‌بندی می‌شود؟ پژوهش با استفاده از روش مردم‌نگاری نهادی و ارزیابی مشارکتی روستایی و با تکنیک‌های مشاهده، مصاحبه، بحث‌های گروهی و رسم نمودار فعالیت ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر شهرکرد

کبری کریمیان؛ مهربان پارسامهر؛ سید علیرضا افشانی

دوره 25، شماره 80 ، خرداد 1397، صفحه 209-237

https://doi.org/10.22054/qjss.2018.17060.1430

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی‌ روانی مرتبط با  گرایش نوجوانان دختردبیرستان‌های شهرکرد به شبکه‌های اجتماعی مجازی انجام شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایش بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر شهرکردکه در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می‌دهد. حجم نمونه 390 نفر ...  بیشتر