نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل از دانشگاه یزد

2 استاد دانشگاه

3 استاد دانشگاه یزد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی‌ روانی مرتبط با  گرایش نوجوانان دختردبیرستان‌های شهرکرد به شبکه‌های اجتماعی مجازی انجام شده استروش مورد استفاده در این تحقیق پیمایش بوده استجامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر شهرکردکه در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می‌دهد. حجم نمونه 390 نفر برآورد شده استداده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و با استفاده از شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای جمع‌آوری گردیدیافته‌ها نشان داد بین میزان تحصیلات والدین دانش‌آموزان، میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی، مدت زمان عضویت در شبکه‌های اجتماعی، سادگی و سهولت استفاده از شبکه‌های اجتماعی، احساس همنوایی با دوستان ، نیاز به پیشرفت و ارضای نیازها  با گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود داشتنتایج رگرسیون چندگانه نشانگر تأثیر معنادار پنج متغیر میزان استفاده دانش‌آموزان از شبکه های مجازی، سادگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی، مدت زمات عضویت در شبکه‌های اجتماعی، ارضای نیازها و احساس همنوایی با دوستان از شبکه‌های اجتماعی مجازی در گرایش نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی مجازی است که در این میان میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی نقش بیش‌تری را در تبیین متغیر گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی ایفا می‌کند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate psychological and social factors affecting trends of high school adolescent’s girl in Shahrekord toward social network

چکیده [English]

The current research has been done with the aim of studying the psychological and social factors related to the inclination of female teenagers of Shahrekord’s high schools towards virtual social networks. The method used in the study is survey. The statistical population of the research is comprised of the entirety of female high school students of Shahrekord city in the year 2014/15, which according to Cochran’s formula, the sample size has been calculated to be 390 students. Data were collected using a questionnaire and with the sampling method of multistage cluster. Findings showed that there is a direct and significant relationship between the inclination towards virtual social networks and the level of education of the students’ parents, usage frequency of virtual social networks, duration of membership in social networks, simplicity and ease of using social networks, sense of conformity with friends, and the need for improvement and meeting needs. The result of multiple regression shows the of five variables of students’ usage frequency of virtual networks, the simplicity of using virtual social networks, duration of membership in social networks, meeting needs and the sense of conformity with friends having a significant effect on inclination of teenagers towards using virtual social networks, among which frequency of usage of virtual social networks has a more important role in determining the variable of inclination towards virtual social networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : tendency
  • Virtual Social Networks
  • psychological and social factors
  • teenagers
  • Shahrekor