دوره و شماره: دوره 1، شماره 1.2، زمستان 1370، صفحه 1-277