آ

پ

  • پاشا، ابراهیم ره آورد تئوری در تحقیق: نقدی بر تحقیقات اجتماعی در ایران" [دوره 6، شماره 10، 1377، صفحه 1-16]

ش

  • شارع پور، محمود آزمون تجربی نظریه مقوله بندی اجتماعی در میان کودکان ایرانی در استرالیا [دوره 6، شماره 10، 1377، صفحه 73-92]

ک

  • کوثری، مسعود جامعه شناسی گونه های ادبی [دوره 6، شماره 10، 1377، صفحه 109-138]

گ

  • گلچین، مسعود دوگانگی طبیعت بشری و شرایط اجتماعی آن [دوره 6، شماره 10، 1377، صفحه 139-162]

م

ی

  • یوسفیان، محمدجواد اجتماعیات در ادبیات: مباحثی اجتماعی در اشعار فردوسی و بهار [دوره 6، شماره 10، 1377، صفحه 93-108]

login