نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بر اساس نظریه مقوله بندی اجتماعی (SOCial Categorization theory) آگاهی از تعلق به یک مقوله مشترک، شرط لازم و کافی در شکل گیری گروه است. در مطالعه انجام شده در میان ۱۳۱ کودک ایرانی شاغل به تحصیل در شهرهای سیدنی و ولونگونگ، تاثیرات مقوله بندی اجتماعی بر ترجیح گروهی سنجیده شد. نتایج به دست آمده نمایانگر آن است که خود مقوله بندی قومی صرف، ارتباطی با شکل گیری درون گروهی ندارد. با استفاده از تحلیل های رگرسیون ( قهقرایی) چند متغیره (multiple regreSSiOn) تغییرات معنی دار در زمینه چگونگی شکل گیری گروه توسط پاسخگویان تبیین شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که قوی ترین پیشبینی کننده شکل گیری درون گروه همانا انسجام برون گروهی ضعیف و غرور قومی بالا بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Experimental Test of Social Categorization Theory Among The Iranian Children At Australia

نویسنده [English]

  • mahmud share pour

چکیده [English]

On tl>e basis of the social catergorization theory, awareness of belonging to a common category is a requisite for group formation. In this research which has been conducted among 131 Iranian students at Australia, the effects of social categorization on group preference were evaluated. According to the evaluations, there is not any relation between ethnic self-categorization and in-group formation. The meaningful changings related to the group formation have been explained by means of multiple regression analysises. The findings of this research show that the weak out-group cohesion and the strong ethnic pride were the powerful predicators of in-group formation.