نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله حاضر خلاصه ای است از یک گزارش ۵۵۳ صفحه ای که منعکس کننده وضعیت انتقاد در مطبوعات ایران، ریشه های شکل گیری آن و راه های افزایش کارآیی آن است. اگر این فرض را بپذیریم که انتقادهای مستند، دقیق و خردگرایانه که دور از اغراض شخصی بوده و از مسئولیت و شهامت ناقد سرچشمه گرفته باشند، می توانند در آگاهی افکار عمومی از خطاها و کجروی ها و نظارت آنان بر عملکردها ایفای نقش کنند و از آن سو، انتقادهای سست، احساسی و مغرضانه می توانند منتج به نامیدی و کاهش عزت نفس مردمان، به ویژه در کشورهای در حال گذر شوند، شناخت وضعیت انتقاد در مطبوعات ایران، برای تحلیل کارکردهای مثبت و منفی آن و برنامه ریزی به منظور فراهم کردن زمینه رشد کارکردهای مثبت آن ضروری است. برای ارائه این تحقیق، مجموعه قوانین مربوط به مطبوعات ایران - از آغاز تاکنون - مورد بررسی قرار گرفت. پس از ارائه تعریفی عملیاتی از دولتمردان (سرآمدان هر سه قوه) کلیه گفته های آنان درباره مطبوعات و روزنامه نگاران طی شانزده سال استخراج و به وسیله نرمافزار ویژه ای که برای این بررسی طراحی شد، مورد تحلیل محتوا قرار گرفت. همچنین با نرمافزار طراحی شده دیگری، ۹۱۹ نسخه از ۲۱۵ عنوان روزنامه و مجله که طی یک روزنامه و مجله که طی یک ماه نشر شده بود تحلیل محتوا شد. علاوه بر آن، پرسشنامه ویژه ای که برای آزمود زمینه ای مرتبط با برداشت روزنامه نگاران ایران از دولت مردان تنظیم شده بود، به وسیله ۵۴ روزنامه نگار با سابقه انتقاد نویسی تکمیل شد. در این تحقیق، یک مطالعه موردی نیز انجام شد و مقوله رشد جمعیت ایران و عکس العمل های انتقادی آن در یک مقطع خاص مورد بررسی قرار گرفت و یک مدل ابداعی نیز برای ارتباط آرمانی دولت – مطبوعات ملت ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criticism In The Iranian Press

نویسنده [English]

  • mehdi mohsenian raad

چکیده [English]

This article is a precis of a 553-pages report which reflects the status of criticism in the Iranian press, the roots of forming criticism in the Iranian press, and the ways to increase the applications of criticism in the Iranian press. Accepting the documentary, rationalistic critiques can promote the awareness and The writer wants to explain the following objectives: a) The general purpose is to evaluate the effects of the father's addiction on hi: family's functions; b} The specific purposes are to evalua�e the effects of the father's addiction on the socialozation of the children, father's economical and supporting roles, and socia relations of his family members. According to the preliminary studies and theoric examinations, it has beer concluded that the following factors and categories are disturbed in a addicted-father family: a) socialization of children; b) father's authority and economical role; c) supporting role of the father; d) social relations among the family members; On the basis of the above conclusions, four general hypothesises were provided and the research framework was drawn, comparing two groups of families · havim addicted and non-addicted fathers-in Tehran. This research which is a comparative-explanatory one, was realized by means o planned comparison. In this research, two groups of families were selected: 1. The main group, including one hundred families in Tehran, bearing the followiru specifications: a) having 5-12 years old children; b) father's addiction to Heroin; c) duration of addiction, more than five years; d) living of the father with his family until the time of the interview. 2. The comparison group, incluiding one hundred families without father' Furthermore, in recent years in Iran, many social problems which have been reflected in the Persian literary texts, have been deeply considered. This article has been prepared on the base of the two above-mentioned point of views.