نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این نوشتار، در پاسخ به این سئوال که در هدایت یک تحقیق علمی چه ضوابطی را باید رعایت کرد و در جامعه شناسی، تحقیقات تا چه حدی خود را ملزم به رعایت اینگونه ضوابط میدانند، نکاتی چند شرح شده است. نخست آن که با توجه به ساختار و کارکردی که توری از آن برخوردار است، حضور تئوری در فرآیند شناخت علمی پدیده ها در واقعیت، امری الزامی ارزیابی شده است با در حالی که در جامعه شناسی هنوز تصور روشنی از توری وجود ندارد. دوم آن که این نارسایی در فکر تنوری ، موجب شده که تحقیقات جامعه شناسی در ایران در اکثر موارد به فراتر از سطح توصیف واقعیات پا نگذارد، و بدین ترتیب ره آوردی مؤثر برای جامعه شناسی نداشته باشد. سوم آن که با توجه به این دسته از مشکلات، و اینکه یک علم اساساً چگونه در مسیر پیشرفت قرار می گیرد، تاکید بر رابطه میان توری و تحقیق و آن دسته از مزایایی شده که از این رابطه برای یک علم به دست می آید. این نکات در جمع، پیکره نوشتار حاضر را شکل داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Contribution Of Theory To Research: A Critic Of Social Reseaarch In Iran

نویسنده [English]

  • ebrahim pasha

چکیده [English]

This study deals with some major problems that are specially involved in conduct of social research in Iran. In response to the problem, a few points are elaborated in terms of both theory and research. iddiction to drugs. These families were selected by "sampling". Some of the achieved results prove that in addicted-father families: - The children neglect to honor their father; - They refuse to obey their father; - They are dissatisfied with their father's presence at home; - They are not grieved of their father's Jong absences; - Their associate to the gangs out of their homes; - They violence and aggressiveness are increased in comparison with those of the second group. On the other hand, the economical and supporting roles of the [addicted] fathers are weakened terribly; therefore, the children in problematic situations do not take their father in to account. The wives of the addicted men do also suffer the lack of their husbands' supports. They feel ashamed of their husbands in different situations. In addition, the rate of violence and aggressiveness among the principal elements of the father-addicted families is very high; therefore, the desire to ill-treatment and deviation among their children is very intense.