نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

جامعه شناسی ادبیات شاخه ای از جامعه شناسی است که به رغم سنت دیرینة ادبی و آثار ادبی فراوان در تاریخ ایران، چندان که باید و شاید در میان خانواده علوم اجتماعی گسترش نیافته است. این عدم گسترش، هم در حوزه نظری (توریک) به چشم می خورد، هم در حوزه تحقیقات تجربی . در حوزه نظری با حدود و ثغور رشته جامعه شناسی گونه های ادبی و رویکردهای نظری جامعه شناختی به آثار ادبی چندان روشن نیست، و تا پیدای آثار نظری پخته و سنجیده، راه بسیار است. در عرصه پژوهش تجربی نیز تحقیقات عمدتاً تنها به و گونه (ژانر) ادبی داستان بلند (و با اندک تسامحی رمان) محدود شده و دیگر گونه های ادبی عموماً مورد غفلت قرار گرفته اند. مدعای اصلی مقاله حاضر این است که صرف نظر از رویکرد نظری ما در جامعه شناسی ادبیات، هر گونه ادبی ویژگی هایی دارد که باید هنگام تحلیل مورد توجه جامعه شناسان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociology Of Literary Genres

نویسنده [English]

  • masud kowsari

چکیده [English]

Sociology of Litterature is one of the branches of sociology which has not been developed in Iran aptly in spite of a long literary tradition and a plenty of literary works which have been created in Persian literature both theoretically and Expirically. From a theoretical viewpoint, sociology of literary genres and sociological approaches to literary works have not been defined and classified clearly in our tradition; therefore, a few deliberate theoretical works were produced in this respect. Expirically, most researches have been merely limited to Jong story (and indulgently to novel) dna other literary genres have been neglected generally. In this article, the writer wants to show that any literary genre enjoys its own charachteristics which should be considered by sociologists when analyzing the literary genres sociologically.