پ

  • پاشا، ابراهیم آزمون بالقوگی های مفاهیم اجتماعی ابن خلدون با توجه به سیاق مفهوم سازی در فضای فکری جامعه شناسی [دوره 3، 5.6، 1373، صفحه 67-84]

چ

  • چلبی، مسعود تحلیل شبکه در جامعه شناسی [دوره 3، 5.6، 1373، صفحه 9-48]

د

  • دادرس، بیژن بند قنات (سری نهفته در دل خاک) [دوره 3، 5.6، 1373، صفحه 115-133]

س

  • سرایی، حسن تبدیل نرخ مرکزی مرگ و میر به نرخ احتمالی در جدول عمر خلاصه [دوره 3، 5.6، 1373، صفحه 49-65]

  • سرافرازی، رضا آسیاب های کمره و پیشینه آسیاب های آبی در ایران [دوره 3، 5.6، 1373، صفحه 135-167]

ش

  • شیخاوندی، داور نقد نظریه ماکس و بر درباره «اخلاقی پروتستانی و روحیه سرمایه داری [دوره 3، 5.6، 1373، صفحه 245-263]

ص

ف

  • فریار، اکبر مروری بر :پدیدار شناسی و جامعه شناسی پدیداری [دوره 3، 5.6، 1373، صفحه 169-202]

  • فرهادی، مرتضی آسیب شناسی پژوهش های فرهنگ عامیانه و لزوم مردم نگاری و مردم شناسی دانش و فن آوری های عامیانه و کارابزارهای سنتی در ایران [دوره 3، 5.6، 1373، صفحه 85-114]

ن

  • نبی زاده، محمود بررسی مشکلات اقتصادی اجتماعی ناشی از خردی و پراکندگی زمینهای زراعی خانوارهای بهره بردار [دوره 3، 5.6، 1373، صفحه 203-244]

login