دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
مطالعات زنان
نقش های اجتماعی مرجح زنان در آغاز پهلوی دوم؛ کاووشی جامعه شناختی در ماهنامه زبان زنان

سمیه سادات شفیعی؛ سیده زهرا حسینی فر

دوره 25، شماره 82 ، آذر 1397، ، صفحه 157-187

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2018.23523.1593

چکیده
  با توجه به کمبود منابع تاریخی در حوزه زنان و جنسیت، مطبوعات زنان متونی بسیار ارزشمند و آیینه‌ای از وضعیت عمومی، احوالات، دغدغه‌ها و مطالبات آنان در مقاطع زمانی در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌روند. به‌منظور بررسی جایگاه اجتماعی، انتظارات اجباری و ایجابی نقش و نیز صفات نقشی زنان- به‌عنوان مقوله‌هایی جامعه‌شناختی در مطبوعات زنان ...  بیشتر

مطالعه جنسیتی باورهای عامیانه در عصر قاجار

سمیه سادات شفیعی

دوره 24، شماره 78 ، آذر 1396، ، صفحه 77-115

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2017.9475.1236

چکیده
  مطالعه کردوکارهای کنشگران بخشی از تاریخ اجتماعی ایران است که کمتر مورد مداقه قرار گرفته، حال آنکه می تواند اطلاعات ارزشمندی درباره سبک زندگی، فرهنگ جنسیتی و کنش های روزمره زنان و مردان فراهم آورده و از این طریق با هدف تولید دانش بومی برای مطالعات جنسیت و مطالعات زنان، دستاوردهای روشمندی درپی داشته باشد. در این راستا پژوهش حاضر به ...  بیشتر

نگاهی جامعه شناختی به فراغت زنان در دوران قاجار

سمیه سادات شفیعی

دوره 21، شماره 66 ، آذر 1393، ، صفحه 207-25

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2014.727

چکیده
  *                   تاریخ دریافت: 20/10/91                      تاریخ پذیرش: 5/4/92         چکیدهامروزه مطالعات اوقات فراغت بخش مهمیاز دانش میان رشتهای مطالعات فرهنگی، سبک زندگی، جامعهشناسی اوقات فراغت، روانشناسی اجتماعی و مواردی از این دست است. در این راستا ...  بیشتر

سیری در رویکردهای نظری متاخر به مقاومت

سمیه سادات شفیعی

دوره 21، شماره 64 ، خرداد 1393، ، صفحه 139-186

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2014.345

چکیده
    چکیده در مقاله حاضر، موضوع مقاومت به عنوان مفهومی ‌متداول، رایج و محوری در ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی و مطالعات فرهنگی متاخر، مورد بحث قرار گرفته و از طریق روش اسنادی با رجوع به منابع کتابخانه‌ای و مطالعه و تحلیل نظری تلاش شده تا ویژگی‌ها و مولفه‌های مقاومت، اشکال و وجوه کاربردی آن بر حسب منابع اولیه در دسترس مطالعه شود. علاوه ...  بیشتر