دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
جامعه شناسی
حاکمیت و تناسب قوا در ایران پیشادولت مدرن: مناطقی از ایالت فارس

محمدرضا تهمک

دوره 24، شماره 78 ، آذر 1396، ، صفحه 195-248

https://doi.org/10.22054/qjss.2017.17795.1450

چکیده
  فهم حاکمیت از پایه‌های ضروری فهم تاریخ ایران است و نیازمند پژوهش از سطوح زیرین واحدهای اجتماعی-سیاسی ایران. این تحقیق با رویکرد نقادانه و در فردیت تاریخی پدیده، با ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی در ارجاع به واقعیت، به وضعیت تناسب قوا در درون واحدهای حکومت محلی در مناطق اسیر، علامرودشت، بیرم، گله‌دار، گاوبندی، مالکی و تمیمی از ایالت ...  بیشتر

آریستوکراسی منطقه‌ای و کلان‌مالکی خانی در ایران: منطقه گله‌دار

محمدرضا تهمک؛ ابراهیم توفیق

دوره 22، شماره 69 ، شهریور 1394، ، صفحه 129-196

https://doi.org/10.22054/qjss.2015.1723

چکیده
  چکیدهوضعیت آریستوکراسی زمیندار در ایران همواره مورد بحث جامعه‌شناسان تاریخی بوده و معتقدند آریستوکراسی ارضی در ایران وجود نداشته است. این تحقیق که با رویکرد نقادانه و تکینه‌نگری و روش نظریه مبنایی در محدوده تاریخی منطقه گله‌دار از ایالت فارس صورت گرفت، به کشف و مفهوم‌سازی از پدیده‌های تابحال مورد غفلت واقع شده آریستوکراسی منطقه‌ای ...  بیشتر

تحولات نهاد حکمروایی محلی و منطقه‌ای در ایران از قاجار تا‌کنون مطالعه موردی: بیخه‌جات فارس

محمد ابراهیم موحدی؛ محمدحسین پناهی؛ محمدرضا تهمک

دوره 21، شماره 65 ، شهریور 1393، ، صفحه 1-49

https://doi.org/10.22054/qjss.2015.474

چکیده
  چکیده تحولات نهاد حکمروایی محلی و منطقه‌ای در ایران، در ارتباط با شرایط اجتماعی- سیاسی جامعه موضوعی است که تاکنون در پژوهش‌های اجتماعی- تاریخی مورد توجه قرار نگرفته است. این پژوهش با رویکرد منحصربفرد نگری، با روشی ترکیبی از نظریه مبنایی و تاریخ شفاهی، در محدوده بیخه­جات فارس موضوع یاد شده را مورد مطالعه قرار داده­، و نتایج آن ...  بیشتر