نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

فهم حاکمیت از پایه‌های ضروری فهم تاریخ ایران است و نیازمند پژوهش از سطوح زیرین واحدهای اجتماعی-سیاسی ایران. این تحقیق با رویکرد نقادانه و در فردیت تاریخی پدیده، با ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی در ارجاع به واقعیت، به وضعیت تناسب قوا در درون واحدهای حکومت محلی در مناطق اسیر، علامرودشت، بیرم، گله‌دار، گاوبندی، مالکی و تمیمی از ایالت فارس می‌پردازد. نتایج آن نشان می‌دهد که از یک طرف، مردم در این مناطق عموماً مسلح و برخوردار از ابزار قوه قهریه بوده و از طرف دیگر، حکام محلی نیز نیازمند حمایت مردم بوده‌اند. پیامد آن توازن قوا میان رعایا و حکام محلی و پیدایش هسته‌های قدرت مسلح محلی بوده است. همچنین، وجود این اجتماعات منطقه‌ای مسلح، در کنار دیگر داده‌های مربوط به سطح کلان کشور و حکومت مرکزی نشان از ساختار متکثر حاکمیتی در ایران پیشادولت مدرن دارد.


 


 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Government and Proportion of Forces in PERSIA Prior to Modern State: Seven Regions in Fars State

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Tahmak

PhD Candidate of Sociology, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

To understand government is one of the fundamental grounds of understanding Persia’s history. However, understanding Persia’s history requires examining the constituent parts of Persian society. This study is carried out with a critical approach, in historical individuality employing a mixture of quantitative and qualitative methods and it investigates the proportion of forces in zones of Asir, Beyram, Alamarvdasht, Gallehdar, Gavbandi, Maleki and Tamimi of Fars state prior to the modern state. The findings of this study indicate that on the one hand, people in these regions had been generally armed and possessed the instrument of exerting coercion, on the other hand, the local governors needed the support of their subjects. This process causes the balance of forces between the people and the local governors, subsequently, bringing into existence cores of armed local power. Moreover, the existence of these armed communities in conjunction with data as to forces of central government and macro-level analysis of the country point out to the plural structure of government in Persia prior to its modern state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sovereignty
  • local government
  • armed communities
  • balance of forces
  • governmental plural structure