نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه شناسی، دانشگاه بوردو، فرانسه

چکیده

هدف این پژوهش فهم تجربه‌ی زن ایرانی مهاجر از بدن زنانه و هنجارهای پوششی او در فرانسه است. چارچوب مفهومی پژوهش بر رویکرد جامعه‌شناسی تفهمی کنشگر در سنت وبری بنا شده و با بهره‌گیری از روش پژوهش تفهمی و تحلیل مضمونی، بر اساس گفتگوهای نیم ساختاریافته‌ی عمیق با ۲۴ زن ایرانی 42-26 ساله باتجربه‌ی بین 15-1 سال زندگی در فرانسه نوشته شده است. تجربه زنان مهاجر نشان‌دهنده‌ی چهار گونه فهم متفاوت آن‌ها از بدن زنانه‌شان یعنی، بدن زنانه به‌عنوان ابژه‌ی زیبایی‌شناختی، جنسی، پیش‌پاافتاده و بی‌اهمیت و رهایی‌بخش و همچنین، به‌کارگیری سه راهبرد ادغام، تمایز و نیز خاص‌بودگی از دیگری در آزمون مهاجرت است. این زنان در گذار به‌سوی زنانگی هژمون، در نشانه‌گذاری‌های پوشش خود، بر طیفی از سازگاری تا درهم‌آمیختگی همساز میان نشانه‌ها و هنجارهای ناهمگون پوششی ایرانی و فرانسوی را تجربه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Feminine Self’s Transition to Hegemonic Femininity: Understanding the Feminine Body and Narrating Tensions Experienced by Iranian Immigrant Women in France

نویسنده [English]

  • Tahereh Khazaei

Ph.D of Sociology, University of Bordeaux, France

چکیده [English]

The present research is aimed at understanding the experiences of Iranian women in France as immigrants regarding their body and dress norms. The study was conducted based on a comprehensive sociological analysis of the work of individuation of social actors and through a comprehensive survey and thematic analysis. Deep semi-structured talks were held with the participants, composed of 24 Iranian women aged between 26 to 42 years old who had been living between one to 15 years in France. The results indicate that there are four types of comprehension of the body, including comprehension of  the  body as an aesthetic, banal, emancipatory and sexual object. Also, three strategies were recognized including integration, differentiation and singularization in the immigration interview. In the process of making their feminine selves reach hegemonic feminity with their dressing codification, the women have different experiences ranging from adaptation to consistent syncretization of French and Iranian dressing codes and heterogeneous norms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • body
  • Femininity
  • Migration
  • Identification
  • Iran
  • France
-      Adelkhah, F. (2003). Partir Sans Quitter, Quitter Sans Partir. Critique Internationale, 141-155. <hal-01018193> HAL Id: hal-01018193https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01018193
-      Alaedini, P. & Emami, Y. (2005). International Migration and Poverty: The Iranian Case. Social Welfare, 5 (18), 169-200.
-      Baubérot, J. (2013). Sécularisation, Laïcité, Laïcisation. Empan, 90 (2), 31-38, DOI 10.3917/empa.090.0031
-      Baubérot, J. (2016). Les Sept Laïcités Françaises. Administration & Éducation, 151 (3), 13-21.
-      Baubérot, J., Milot, M. & Schlegel, J.L. (2011). Les Nouvelles Donnes De La Laïcité. Esprit, 2, 82-90, DOI 10.3917/espri.1102.0082
-      Bauman, Z. (2013). La Vie Liquid. Pluriel. Paris.
-      Becker, S. H. (1985). Outsiders: Études De Sociologie De La Déviance. Éditions Métalité. Paris.
-      Cefaï, D. (1998). Trois Études Théoriques De Sociologie Phénoménologique. Phénoménologie et sciences sociales, 223-28.
-      Connell, R., W. & Messerschmidt, J.W. (2015). Faut-Il Repenser Le Concept De Masculinité Hégémonique?. Terrains & travaux, 27 (2), 151-192.
-      Detrez, C. (2002). La Construction Sociale Du Corps. Seuil. Paris.
-      Dorlin, E. (2005). De L'usage Épistémologique Et Politique Des Catégories De «Sexe» Et De «Race» Dans Les Études Sur Le Genre. Cahiers du Genre, 39, 83-105. DOI : 10.3917/cdge.039.0083.
-      Dubet, F. (1994). Sociologie De L'expérience. Seuil. Paris.
-      Duret, P. Roussel, P. (2003). Le Corps Et Ses Sociologies. Nathan. Paris.
-      Falahi, K., Monavarian, A. (2008). A Study the Factors of Elits (Human Capital) Imigration and Suggesting Appropriate Atrategies to Prevent this Phenomenon. Knowledge and Development, 15 (24), 103-132.
-      Farahani, F. (2007). Diasporic Narratives of Sexuality: Identity Formation Among Iranian Swedish Women. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm.
-      Fassin, É. (2015). D'un Langage L’autre: L'intersectionnalité Comme Traduction. Raisons politiques, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.), 58 (2), 9- 24.
-      Goffman, E. (1991 [1974]). Les Cadres De L'expérience. Minut. Paris.
-      Goffman, E. (2002). L’arrangement Des Sexes. Disput. Paris.
-      Göle, N. (2005). Interpénétrations: l'Islam Et l'Europe. Galaade. Paris.
-      Guenif Souilamas, N. & Macé, É. (2004). Les Féministes Et Le Garçon Arabe. de l'Aube, La Tour-d'Aigues (Vaucluse).
-      Hakim, C. (2011). Honey Money : The Power of Erotic Capital. Penguin Group. E-Book.
-      Hamel, C. (2006). La Sexualité Entre Sexisme Et Racisme: Les Descendantes De Migrant-E-S Du Maghreb Et La Virginité. Nouvelles Questions Féministes, 25 (1), 41-58.
-      Kandiyoti, D. (1988). Bargaining With Patriarchy. Gender and Society, 2 (3), 290-274.
-      Karami Ghahi, M. T., Khazaei, T. & Macé, É. (2017). La Construction D’une Féminité Islamique Idéale Par Le Discours Chiite Orthodoxe En Iran: Les Dilemmes D’un Encadrement Orthodoxe De La Modernisation. Cahiers du Genre, 63 (2), 167-186.
-      Kaufmann, J.C. (1995). Corps De Femmes, Regards D'hommes: Sociologie Des Seins Nus. Nathan. Paris.
-      Kaufmann, J.C. (2016). L’entretien compréhensif. Armand colin. Paris.
-      Khazaei, T. (2018). De L’individualité Familiale A L’identification Composite: La Comprehension De L’expérience De Genre Des Migrant. E.S Iranien.Ne.S En France. Thése présentée pour l’obtention du grade de docteure de l’université de Bordeaux.
-      Macé, É. (2015). L'après-Patriarcat. Seuil. Paris.
-      Martuccelli, D. (1995). Décalages. PUF. Paris.
-      Martuccelli, D. (2002). Grammaire De L'individu. Gallimard. Paris.
-      Martuccelli, D. (2008). L'égalité A L'épreuve Du Singularisme: Première Partie. Vacarme, 43(2), 90-94. DOI:10.3917/vaca.043.0090.
-      Martuccelli, D., De Singly, F. (2012). Les Sociologies De L'individu. Armand colin. Paris.
-      Morin, E. (2008). L’esprit Du Temps. Armand Colin et Institut National de l’Audiovisuel. Paris.
-      Neuve-Eglise, A. (2007). La Diaspora Iranienne Dans Le Monde: Un Acteur Transnational Au Centre De Flux Et De Jeux D’influences Multiples. Téhéran, 14.
-      Refaie Shirpak, Kh., Maticka-Tyndale, E. & Chinichian, M. (2007 Fall-Winter). Iranian Immigrants' Perceptions of Sexuality in Canada: A Symbolic Interactionism Approach. The Canadian Journal of Human Sexuality, SIECCAN, 16(3):113-128.
-      Schütz, A. (2003). L'étranger. Allia. Paris.
-      Shahidian, H. (1999). Gender and Sexuality among Immigrant Iranians in Canada. SAGE, 2(2), 189–222.
-      Simmel, G. (1999). Sociologie. Études sur les formes de la socialisation. PUF. Paris.
-      Warthon, A.S. (2012). The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research. Welley-Black Well. US.
-      West, C. & Zimmerman, D. H. (1987). Doing Gender. Gender and Society, 1, (2), 125-15.