نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدفِ مقاله بررسی این موضوع است که در چه گفتمانی مسائل اجتماعی مرزنشینان، پرابلمتیک نمی‌شود.در بخش مبانی،نظریه­ی شرق­شناسی(داخلی) را به منظور تببین پرابلماتیک نشدن مسائل اجتماعی انتخاب کرده­ایم. طبق این نظریه، رویکرد کلی مرکز،دیگری­سازی در مناطق پیرامونی(مرزی) است و با ایجاد دوگانه­ها(زبانی، قومیتی و دینی)،دست به امنیتی­سازی فضا و اجرای سیاست همسان­سازی می­زند.روش کلی تحقیق روش تاریخی-اسنادی است.بررسی بازنمایی رسانه­ای نشان می­دهد که از 781  مورد جستجو(از 1379 تا 1400)، بیشترین اخبار در مورد حوزه­ی اقتصادی با 456 خبر(58%)،پس از آن حوزه­ی امنیتی با 283 خبر(36%) و سپس حوزه­ی اجتماعی و فرهنگی مرزنشینان تنها با 28 خبر(3.5%) قرار دارد که خود نشانی از مسئله نبودن مسائل اجتماعی مرزنشینان است.طبق یافته­های تحقیق بزرگ­ترین مسائل اجتماعی مناطق مرزی:مهاجرت­های گسترده،وجود فقر چندبعدی،نرخ بی­سوادی بالا،وضعیت آموزشی و وضعیت بهداشتی-درمانی نامناسب است.مسئله اصلی در سیاست­های فعلی،در درجه­ی اول رویکرد دیگری­سازی است و در سطح پایین­تر تاکید بر عوامل و راهکارهای اقتصادی است.راهکارهای اقتصادی نیز به دلیل ضعف قوانین و نقص اجرایی، به موفقیت نرسیده­اند.پیشنهاد این پژوهش اتخاذ رویکرد تکثرگرا و توجه همزمان به توانمندی­های درونی مناطق، روستاها و شهرهای مرزنشین چون توجه به اقتصاد کشاورزی،گسترش خدمات رفاهی(آموزشی و بهداشتی)،گسترش قابلیت­های فردی مردم و توجه به توسعه اجتماعی این مناطق است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social issues of border residents: Otherness, media representation and securing the space

نویسندگان [English]

  • Sara Yousefikhah
  • Rooholah Ghasemi

Ph.D Candidate of Sociology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This article investigates that in what discourse the social issues of the border dwellers do not become problematic.we have chosen the theory of Orientalism(internal),According to this theory, the general approach of the center is alienation in the peripheral(border)areas,and by creating dualities(linguistic,ethnic and religious),it attempts to securing the space and implement the policy of assimilation.The analysis of media representation shows that out of 781 search items(2000 to 2021), the most news about the economic field with 456 news(58%),followed by the security field with 283 news(36%)and then the social and cultural issues of the border dwellers are only 28 news(3.5%), which is an indication of the non-existence of the social issues of the border dwellers.the most prominent social issues of the border areas are massive migrations,the existence of multidimensional poverty,high illiteracy rate,educational situation and inappropriate health-treatment situation.The main issue in the current policies is,first,the approach of alienation, and at a lower level,the emphasis is on economic factors and solutions.The suggestion of this research is to adopt a pluralistic approach and simultaneously pay attention to the internal capabilities of bordering regions,villages and cities,such as paying attention to the agricultural economy,expanding welfare services(educational and health)and paying attention to the social development of these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border
  • Social Issues
  • Other
  • Media
  • Securing of space