نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

فساد، یک ویژگی ساختاری در خرده‌نظام اقتصادی و سیاسی جامعه‌ی افغانستان است. یک ویژگی ساختاری، خصلت الزام‌آوری دارد؛ بنابراین قابل انتظار است که مهاجر بازگشته از ایران، با قرار گرفتن در ساختار فساد موجود، با فشار آن روبرو شده و در چارچوب آن دست به کنش فساد بزند. سؤال تحقیق حاضر چگونگی رخداد این فرایند است. به این منظور، از روش تحقیق مطالعه‌ی موردیِ واحدِ ابزاری استفاده شده است و یک نمونه‌ی مثالی از این فرایند موردبررسی روایتی قرار گرفته است. داده‌ها برآمده از ۱۷ مصاحبه هستند که یکی از آن‌ها با موردمطالعه انجام شده است. تفسیر داده‌ها در چارچوب مفهومی برآمده از نظریه‌های دولت غارتگر، حک‌شدگی و قدرت پیوندهای ضعیف انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات شغلی به‌دست‌آمده از پیوندهای ضعیف، زمانی به احراز موفق شغل منجر می‌شود که با حمایت‌ پیوندهای قوی همراه شود. فرد در ابتدا ممکن است به روند قانونی استخدام روی آورد اما مواجهه با فساد، او را به استفاده از حمایت پیوندهای قوی و توجیه فساد متقاعد می‌کند. در ادامه، استخدام با ورود به شبکه‌ی فساد، فرایند توجیه را تقویت کرده، فساد را بازتولید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Administrative Corruption as a Structural Attribute: A Case Study of an Returnee Employment in One of Kabul Public Universities

نویسندگان [English]

  • Amena Akhlaqi 1
  • Ali Yousefi 2
  • Ahmadreza Asgharpourmasouleh 3

1 Ph.D Candidate of Economic Sociology and Development , Ferdowsi University of Mashhad, mASHHAD, iRAN

2 Associate Professor of Sociology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor of Sociology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Corruption is a structural feature of the economic and political subsystem of Afghan society. A structural feature is obligatory. Therefore, it is expected that the migrant returning from Iran act accroding to system while facing a corupt system. The question of the present study is how this process occurs? For this purpose, the case study method has been used. Data come from 17 interviews, one of which was conducted as the main case. Data analysis has been done in a conceptual framework derived from the theories of the quality of political institutions, embedding, and the power of weak ties.  Results show that job information obtained from weak ties leads to successful job achievement when supported by strong ties. At first, the person may turn to the legal process of employment, but corupt system motivates him /her to use strong ties which finally leads to corruption neutralization. It means that the corrupted structure reproduce itself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment
  • Corruption
  • embedding
  • Weak ties
  • predatory state
Ashforth, B, & Anand, V. (2003). The Normalization of Corruption in Organizations. Research in Organization Behaviour, 25, 1-52.
Barr, A, & Serra, D. (2008). Corruption and culture: An Experimental Analisis. CSAE snd Department of Economics. University of Oxford: CSAE WPS.
Bicchieri, C, & Ganegonda, D. (2016). Determinants of Corruption: A Socio-psychological Analysis. In P. N. Robertson, Thinking About Bribery, Neuroscience, Moral Cognition and the Psychology of Bribery. Cambridge University Press.
Coleman, B. (2011). The Impacts of Corruption on Economic Development in Afghanistan: A Study of the Effects of Nepotism and Bribery. Master Thesis of Military Art and Science, Indiana University of Pensilvania, Faculity of the U.S Army.
Creswell, J. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Thousand Oaks, London, New Delhi: sage.
Daifoladi, H. (2004). Afghanistan: Tyranny Land. Kabul: Free Natinoal Fedration [in Persian].
Dong, B, Dulleck, U, & Torgler, B. (2012). Conditional corruption. Journal of Economic Psychology, 33, 609-627.
Fazeli, M. (2009). An Introduction on Corruption. Tehran: Islamic Parlimant Research Center of The Islamic Republic of Iran [in Persian].
Fisman, R, & Miguel, E. (2010). Economic Gangsters: Corruption, Violence, and the Poverty of Nations. (F. Ghobadi, Trans.) Tehran: Negahe Moaser [in Persian].
Gall, M, Borg, W, & Gall, J. (1996). Educational Research: An introduction. White plains, NY: Longman.
Giustozzi, A. (2010). Between Patronage and Rebellion: Student Politics in Afghanistan. Kabul: AREU.
Granovetter, M. (1973). The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 78(6), 1360-1380.
Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, 91(3), 481-510.
Granovetter, M. (October 8-9th, 2004). The Social Construction of Corruption. The Norms, Beliefs and Institutions of 21st Century Capitalism: Celebrating the 100th Anniversary of Max Weber’s The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, (pp. 2-13). Cornell University.
Lee, W.-S, & Guven, C. (2013). Engaging in Corruption: The Influence of Cultural Values and Contagion Effects at the Micro Level. IZA Discussion Papers, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn.
Momeni, F. (2016). Power of National Production: A Critical Study of Developmental Programs and Economic performance. Quarterly Social studies and Research in Iran, 5(1), 147-169 [in Persian]
MONTINOLA, G, & JACKMAN, R. (2002). Sources of Corruption: A Cross-Country Study. B.J.Pol.S, 32, 147–170.
Pike, T, & Brown, E. (2011). Populations as complex adaptive systems: a case study of corruption in Afghanistan. DEPARTMENT OF THE ARMY WASHINGTON DC. Retrived from: Smallwarsjornal.com.
Sharan, T. (2017). The Network State; the poewr and welth relation in Afghanistan after 2001. (H. Rezayee, Trans.) Kabul: Vaja [in Persian].
Slater, D, & Tonkiss, F. (1954/1386). Market Society: Market and Modern Social Theory. Tehran: Ney [in Persian].
Stake, R. (2003). Case Studies. In N. Denzin, & Y. Lincoln, Strategies of Qualitative Inquiry (pp. 134-164). Thousand Oaks, CA, & Landon: Sage.
Tavits, M. (2005). Causes of corruption: testing competing hypotheses. European Consortium for Political Research, Nicosia, Cyprus, April 2005: Joint Sessions of Workshops.
Tavits, M. (2010). why do people engage in corruption? The case of Estonia. Social forces, 88(3), 1257-1279.
Turner, J. (2013). Contemporary Sociological Theory. (A. Moghaddas, & M. Souroosh, Trans.) Tehran: Jame Shenasan [in Persian].
UNODC. (2010). Corruption in Afghanistan: Bribery Cases. Kabul: UNODC [in Persian].
Vahabi, M. (2020). Introduction: a symposium on the predatory state. Public Choice, 182, 233-242.
Yin, R. (1994). Case Study Research: Designs and Methods. London: Sage.