عملکرد فساد اداری به مثابه یک ویژگی ساختاری: مطالعه‌ی موردی استخدام بازگشته‌ای از ایران در یکی از دانشگاه‌های دولتی کابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

فساد، یک ویژگی ساختاری در خرده‌نظام اقتصادی و سیاسی جامعه‌ی افغانستان است. یک ویژگی ساختاری، خصلت الزام‌آوری دارد. بنابراین قابل انتظار است که مهاجر بازگشته از ایران، با قرار گرفتن در ساختار فساد موجود، با فشار آن روبرو شده و در چارچوب آن دست به کنش فساد بزند. سوال تحقیق حاضر چگونگی رخداد این فرایند است. به این منظور، از روش تحقیق مطالعه‌ی موردیِ واحدِ ابزاری استفاده شده است و یک نمونه‌ی مثالی از این فرایند مورد بررسی روایتی قرار گرفته است. داده‌ها برآمده از ۱۷ مصاحبه هستند که یکی از آن‌ها با مورد مطالعه انجام شده است. تفسیر داده‌ها در چارچوب مفهومی برآمده از نظریه‌های کیفیت نهادهای سیاسی، حک‌شدگی و قدرت پیوندهای ضعیف انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات شغلی به دست آمده از پیوندهای ضعیف زمانی به احراز موفق شغل منجر می‌شود که با حمایت‌ پیوندهای قوی همراه شود. فرد در ابتدا ممکن است به روند قانونی استخدام روی آورد اما مواجهه با فساد، او را به استفاده از حمایت پیوندهای قوی و توجیه فساد متقاعد می‌کند. در ادامه، استخدام با ورود به شبکه‌ی فساد، فرایند توجیه را تقویت کرده، فساد را بازتولید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Administrative Corruption as a Structural attribute: A Case Study of an returnee employment in one of Kabul public universities

نویسندگان [English]

  • Amena Akhlaqi 1
  • Ali Yousefi 2
  • Ahmadreza Asgharpourmasouleh 3
1 Ph.D Candidate of Economic Sociology and Development , Ferdowsi University of Mashhad, mASHHAD, iRAN
2 Associate Professor of Sociology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Sociology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Corruption is a structural feature of the economic and political subsystem of Afghan society. A structural feature is obligatory. Therefore, it is expected that the migrant returning from Iran, by being in the corrupted structure, will face its pressure and will act in the framework of it. The question of the present study is how this process occurs. For this purpose, the case study method has been used. The data comes from 17 interviews, one of which was conducted as the main case. Data analysis has been done in a conceptual framework derived from the theories of the quality of political institutions, embedding, and the power of weak ties. The findings show that job information obtained from weak ties leads to successful job achievement when supported by strong ties. At first, the person may turn to the legal process of employment, but exposure to corruption persuades him or her to use strong ties which finally leads to corruption neutralization. It means that the corrupted structure reproduce itself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment Corruption
  • embedding
  • Weak ties
  • predatory state
  • Kabul public Universities