دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بررسی جایگاه روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و توسعه در مطبوعات محلی

محمدمهدی فرقانی

دوره 20، شماره 60 ، خرداد 1392، ، صفحه 196-244

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2013.6892

چکیده
  این مقاله­­‌­، بر اساس نتایج تحلیل محتوای مطالب مطبوعات محلی استان خوزستان تدوین شده است. هدف اصلی پژوهش، بررسی مطبوعات محلی استان خوزستان از نظررعایت اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و معیارهای روزنامه‌نگاری توسعه در دوره زمانی فروردین تا اسفند 1389 است. در مجموع این پژوهش نشان می‌دهد که مطبوعات محلی استان خوزستان از هر دوجنبه ...  بیشتر

مطبوعات محلی و انتخابات ریاست جمهوری

محمد مهدی فرقانی؛ یوسف خجیر

دوره 14، شماره 37 ، خرداد 1386، ، صفحه 141-166

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی رویکرد مطبوعات محلی به نهمین دوره انتخاباتریاست جمهوری به تحلیل محتوای اخبار و مطالب انتخاباتی نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در نه روزنامه محلی فجر آذربایجان (استان آذربایجان شرقی)، نسل فردا (استان اصفهان)، سبحان (استان فارسی)، زمان (استان تهران)، نیم نگاه (استان فارس)، مهد آزادی (استان آذربایجان شرقی)، ...  بیشتر

بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی مؤثر بر رضایت شغلی روزنامه نگاران روزنامه های محلی استان فارس

علی اصغر مقدس؛ مریم مختاری

دوره 10، شماره 21 ، خرداد 1382، ، صفحه 79-105

چکیده
  هدف از این تحقیق شناخت عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی مؤثر بر رضایت شغلی روزنامه نگاران روزنامه های محلی استان فارس است. این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده است و به دلیل محدود بودن جامعه آماری، نمونة مورد مطالعه همان جامعه آماری به شمار می آید. این تعداد ۱۳۵ نفر است. عمده ترین نظریه های مورد استفاده در این پژوهش نظریه بلاو و ...  بیشتر