دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. کوچ و جا به جایی فصلی در بین رمه گردانان البرز شرقی

حسین بارانی

دوره 9، شماره 18 ، شهریور 1381، ، صفحه 45-65

چکیده
  . اقتصاد شبانی بر جا به جایی و کوچ بنا شده است. کوچ با همه زیبا هایی که برای تماشاچیان دارد، برای کوچندگان توام با مصائب کوچک اور بزرگ است. به دلیل مشکلات کوچ خانواده در همراهی با گله و دشواری های دیگر در زندگی کوچی، نظام عشیره ای در حال تبدیل به رمه گردانی دانسته می شود. با این حال، بسیاری از ابعاد و زوایای کوچ عشیره ای در تحقیقات مردم ...  بیشتر

2. ترکیب و تفکیک و تولید گله در البرز شرقی

حسین بارانی؛ علی اکبر مهرابی؛ محمدرضا مقدم

دوره 8، شماره 15.16 ، اسفند 1380، ، صفحه 71-99

چکیده
  اگر هر گله متشکل از گوسفند و بز متعلق به یک خانواده را یک واحد مدیریتی جداگانه تلقی کنیم طبق آمار موجود بیش از ۹۰۰ هزار گله کوچک و بزرگ در کشور وجود دارد که هر کدام می تواند به عنوان یک واحد تولیدی در نظر گرفته شود. شناخت عمیق و دقیقی از ساختار گله و کارکرد اقتصادی این واحدهای تولیدی وجود ندارد. به همین علت آمار تفکیک شده دام یا ترکیب گله ...  بیشتر