دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. درآمدی بر موضع انتقادی هابرماس بر پوزیتیویسم منطقی

غلامرضا لطیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2021.33463.1844

چکیده
    رشد علوم تجربی و تأثیرات آن مرزبندی بین علم و غیر علم را به همراه داشت. حلقه وین با محدود کردن علم به علوم تجربی و طرد سایر معارف، راه حصول به علم را مشاهده و آزمون فرضیه قلمداد نمود.دامنه این دیدگاه به علوم انسانی نیز کشیده شد و مطالعه مسائل انسانی با رویکرد تجربی دنبال گردید. پوپر، کوهن و لاکاتوش با تعدیل وجه افراطی دیدگاه علم تجربی، ...  بیشتر

2. تعامل علوم انسانی-اجتماعی وجامعه: بررسی رویکردهای خبرگان ایرانی

غلامرضا ذاکرصالحی

دوره 27، شماره 89 ، تیر 1399، ، صفحه 155-200

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2021.53222.2259

چکیده
  هدف این مقاله کشف و تجمیع دیدگاه خبرگان ایرانی درزمینه تعامل علوم انسانی-اجتماعی با جامعه است. مقاله با مرور ایده‌هایی چون علم بومی، علوم انسانی بومی و سپس ایده علم و جامعه آغاز می‌شود و درادامه دیدگاه‌های پژوهشگران خارجی را دراین زمینه می‌کاود. روش مطالعه، تحلیل محتوای مصاحبه باخبرگان ازنوع تحلیل مضمون است که ازطریق کدگذاری باز، ...  بیشتر

3. کدام معیار؟ بررسی ای انسان شناختی در زمینه تولید علم و چالش های علوم انسانی در ایران

نعمت الله فاضلی

دوره 12، شماره 30 ، شهریور 1384، ، صفحه 1-44

چکیده
  مقاله حاضر بحثی درباره وضعیت تولید علم در رشته های علوم انسانی در ایران است. برای این منظور به بررسی انتقادی مسئله چاپ مقاله در مجلات خارجی که اخیرا به مثابه یک شرط ضروری برای ارتقای اعضای هیئت علمی مطرح شده است، پرداخته ایم. سعی شده است ابعاد این مشکل عملی در دانشگاه های کشور از منظر معرفت شناختی تحلیل و تبیین شود. ضمن تایید اهمیت چاپ ...  بیشتر

4. جایگاه تحقیقات در علوم انسانی گذشته، حال، آینده

علامه محمد تقی جعفری

دوره 4، شماره 7.8 ، اسفند 1374، ، صفحه 285-296

چکیده
  استاد علامه محمد تقی جعفری اگر هویت انسانی با آن عظمت و استعدادها که دارد و در گذشته ما قبل غلبه صنعتگرایی تا حدودی خود را ارایه نموده بود، تا به حال ادامه داشت، ما امروز به جای این بحث، این مسئله را بررسی می کردیم: «تحقیق در ادامه تکامل هویت انسانی ». به هر حال نخستین مسئله ای که ما در این مبحث با آن روبرو هستیم، تعریفی ولو به طور ...  بیشتر