تعامل علوم انسانی-اجتماعی وجامعه: بررسی رویکردهای خبرگان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیارموسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

چکیده

هدف این مقاله کشف وتجمیع دیدگاه خبرگان ایرانی درزمینه تعامل علوم انسانی-اجتماعی با جامعه است.مقاله با مرورایده هایی چون علم بومی ، علوم انسانی بومی وسپس ایده علم وجامعه آغاز می شود ودرادامه دیدگاههای پژوهشگران خارجی رادراین زمینه می کاود.روش مطالعه، تحلیل محتوای مصاحبه باخبرگان ازنوع تحلیل مضمون است که ازطریق کدگذاری باز،محوری وانتخابی صورت گرفته است.سپس نتائج بااستفاده ازنرم افزارMAXQDA تحلیل وشبکه مضامین استخراج وترسیم شد.یافته های اسنادی  مبتنی برادبیات موجود در داخل کشور حداقل پنج پروژه رادرارتباط با علوم انسانی بازنمایی می کند:
1-اسلامی سازی علوم انسانی:2-بومی سازی علوم انسانی3-کاربردی سازی: 4-توانمندسازی ،موثر سازی و سرمایه گذاری روی علوم انسانی 5-تجاری سازی وفناوری سازی علوم انسانی
دربخش تحلیل مضمون مقوله هاوکدهای انتخابی عبارتنداز: رویکرد،تعریف وتلقی خبرگان ازجامعه،تجربه پاراآکادمی،نقش وکارکرد علوم انسانی-اجتماعی،منزلت علوم انسانی-اجتماعی، شرایط زمینه ای برای تعامل، نهادها وساختارها،ارتباط کنشگران،ترویج وهمگانی سازی،ارتباطات وشبکه سازی،درگیرسازی مردم،خدمات مشاوره ای. درپایان پیشنهادشد ضمن تکمیل زیرساختهای مدیریتی واصلاحات آموزشی ،ترکیبی ازراهبردهای ترویج علم،ارتباطات علم،مشاوره علم به دولتمردان ودرگیرسازی مردم درعلم دنبال شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction of social sciences and society: A study of the approaches of Iranian experts

نویسنده [English]

  • Gholamreza Zakersalehi
Associate Professor of Institute for Research and Planning in Higher Education
چکیده [English]

The purpose of this article is to explore and consolidate the views of Iranian experts in the field of interaction of humanities and social sciences with society. The article begins with a review of ideas such as indigenous science, indigenous humanities, and then the idea of science and society, and then explores the views of foreign researchers in this field.
Upon Interview with experts, content analysis has been done through open, central and selective coding. Then the results were analyzed and drawn using MAXQDA software and a network of themes. Documentary findings based on literature in Iran represent at least five projects related to humanities: 1- Islamization of humanities: 2- Localization of humanities 3- practicalization 4- Empowerment, effectiveness and investment in humanities 5- Commercialization and technologizing humanities.
In the section of content analysis, selected categories and codes are: approach, definition and perception of experts from society, para-academic experience, role and function, status of humanities and social sciences, background conditions for interaction, institutions and structures, communication of actors, promotion and generalization, communication and networking, involvement of people and science advisory.
Finally, various suggestions for the promotion and improvement of human-social sciences and society are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • humanities
  • Social Sciences
  • Science and Society
  • Theme Analysis