دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بررسی رابطه بین ابعاد دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه مازندران

مصطفی باقریان؛ غلامرضا خوش فر

دوره 24، شماره 76 ، خرداد 1396، ، صفحه 175-212

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2017.9431.1233

چکیده
  مشارکت سیاسی به عنوان یکی از انواع مشارکت، از شاخص‏های توسعه اجتماعی و سیاسی در کشورها به‏شمار می‏رود. یکی از گروه های عمده جامعه که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضروری به نظر می رسد، دانشجویان می باشند. مشارکت سیاسی دانشجویان که بزرگترین گروه جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و مسئولان اداره جامعه ...  بیشتر

بررسی رابطه بین دینداری با سازگاری زناشویی (مطالعه موردی: زنان متأهل ساکن شهر گرگان

غلامرضا خوش فر؛ محبوبه ایلواری

دوره 22، شماره 68 ، خرداد 1394، ، صفحه 193-227

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2015.1284

چکیده
  بررسی رابطه بین دینداری با سازگاری زناشویی(مطالعه موردی: زنان متأهل ساکن شهر گرگان)غلامرضا خوش فر*محبوبه ایلواری**                                   تاریخ دریافت: 18/9/93                                     تاریخ پذیرش: ...  بیشتر

بررسی کارآمدی روابط عمومی و عوامل مؤثر بر آن، مطالعه موردی: ادارات آموزش و پرورش استان گلستان

غلامرضا خوش فر؛ علیرضا خواجه شاهکویی؛ سید رضا حسینی؛ علی اکبر محمدرضایی نوده

دوره 12، شماره 30 ، شهریور 1384، ، صفحه 123-150

چکیده
  برای این که سازمان ها بتوانند روابطی منطقی با مردم و گرفتن نظرات و دیدگاه های مشتریان داشته باشند، واحدی تحت عنوان «روابط عمومی» پدید آورده اند. و این واحد به عنوان مجرای ارتباطی سازمان با مشتریان، و دیگر سازمان ها، و آحاد جامعه تلقی می شود که سازمانها از طریق این واحد به بیان اهداف، دیدگاه ها، نقد عملکرد سازمان ها، گرفتن نظرات ...  بیشتر