نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دذانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

برای این که سازمان ها بتوانند روابطی منطقی با مردم و گرفتن نظرات و دیدگاه های مشتریان داشته باشند، واحدی تحت عنوان «روابط عمومی» پدید آورده اند. و این واحد به عنوان مجرای ارتباطی سازمان با مشتریان، و دیگر سازمان ها، و آحاد جامعه تلقی می شود که سازمانها از طریق این واحد به بیان اهداف، دیدگاه ها، نقد عملکرد سازمان ها، گرفتن نظرات مردم و لحاظ کردن آنها در فرآیند برنامه ریزی سازمانی می پردازند. با توجه به موارد فوق، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی روابط سازمانی و مآلاً بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی روابط عمومی ها در آموزش و پرورش استان گلستان است. روش تحقیق، روش پیمایشی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار مصاحبه، بررسی اسناد و عمدتاً پرسشنامه استفاده شده است. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد که مقدار آن ۹۲/ه حاصل گردید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداری و آموزشی شاغل به کار در سازمان، ادارات و واحدهای آموزشی آموزش و پرورش استان گلستان در سال ۸۲ - ۸۱ تشکیل می دهند که تعداد کارکنان اداری ۱۴۰۳ نفر و تعداد کارکنان آموزشی ۲۵/۳۰۲ نفر بوده است. برای تعیین حجم نمونه این تحقیق از فرمول منطقی کوکران استفاده شده است که مطابق آن ۴۵۸ نفر از کارکنان اداری و آموزشی به عنوان نمونه آماری این تحقیقی مشخص شده اند که به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک توأم با روش طبقه ای متناسب انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سن و سطح تحصیلات با ارزیابی کارکنان نسبت به اثربخشی فعالیت های روابط عمومی، همبستگی منفی معنی داری وجود دارد. لذا جهت تغییر نگرش کارکنان نسبت به روابط عمومی باید برنامه ریزی برای کارکنان جوان تر و کم سوادتر صورت پذیرد. بر اساس آنالیز واریانس یک طرفه مشخص شده است که ارزیابی های مناطقی آموزش و پرورش ناحیه یک و دو گرگان، علی آباد کتول، آق قلا، کلاله، بندرگز و را میان، از کارآیی و اثربخشی روابط عمومی، در سطح نازلی قرار دارد. لذا در برنامه ریزی ها و گسترش فعالیت های روابط عمومی، این مناطق باید در اولویت قرار گیرند. مقایسه میانگین ها نشان می دهد که کارکنان آموزشی نگرش منفی تری نسبت به روابط عمومی ها دارند، لذا در اجرای برنامه های تغییر نگرش، این دسته از کارکنان باید در اولویت قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Public Relations and the Factors Affecting It Case Study: Education Departments at Golestan Province

نویسندگان [English]

  • gholamreza khoshfar 1
  • alireza khajeh shahkui 1
  • seyed reza hoseyni 1
  • ali akbar mohammad rezaee nodeh 2

چکیده [English]

For the dialectic confections of the departments with people and take the customers ideas, an especial unit was created under the name of public relations which departments with that explain their aims, point of views, criticise the performance of them (departments), take people's ideas and use them in plannig or orgainization, As regard to these previews the major goal of this investigation is the case study of affective factors in public relations effciency in Golestan Province. The basic method is survey method and is used for collecting information from interview, checking documents and usually questionnaire. To find the investigation stability, Cranbech's alpha coefficient was used and the value was computed (92 % statistic society of this investigation is made of all administrative personnel's and didactic personnels working in the yaer 81-82). According to the received information, number of administrative personnnels is 1403 and didactic personnels is 2503. To find the sample volume of this investigation Kokran logic formula is used, so 485 mumber of administrative personnels and didactic personnels are denoted as statistical sample. They have been chosen and studied by random systematic sampling method with proper class method.The results of this investigation show that there is a meaningful negative correlation between age, graduation and personnels appraisement of public relations efficiency. So to alter the personnels theory of public relations, the plannning should be applied for younger and less graduated personnels. According to the one way variance analysis, it is denoted that appraisements of Amoozcsh va Parveresh area; district 1 and 2 Gorgan, Aliabad, Agh ghala, Kalaleh, Bandargaz and Ramian are very low in efficiency and performance, so these areas must be first in planning and didactic personnels have more negative theory in public relation, so they must be first in executing the thory alteration plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golestan province
  • Public Relation
  • Efficiency
  • Administrative Personnels
  • Didactic Personnels