دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به دروغ‌گویی در بین دانشجویان

رقیه ولایتی؛ داود ابراهیم پور؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده

دوره 28، شماره 92 ، خرداد 1400، ، صفحه 167-198

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2021.61611.2403

چکیده
  پژوهش باهدف «بررسی گرایش دانشجویان به دروغ‌گویی» می‌باشد. روش پژوهش، پیمایش و جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال 1398 با حجم نمونه 375 نفر به روش طبقه‌ای به‌دست آمد. شیوه گردآوری با استفاده از پرسشنامه می‌باشد. برای محاسبه‌ی ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری از روش آلفای کرونباخ و برای اطمینان از اعتبار ...  بیشتر

2. چگونگی برساخت گفتمان فمینیستی در ایران (1389-1370)

سیده مرجان طباطبایی؛ فاروق امین مظفری؛ محمد عباس زاده؛ صمد صباغ

دوره 27، شماره 90 ، مهر 1399، ، صفحه 195-230

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2021.59741.2370

چکیده
  هدف این پژوهش مطالعه گفتمان فمینیستی در ایران معاصر است. بر این اساس، با انتخاب دو مجله "زنان" و "مدرسه فمینیستی" و تحلیل آن‌ها در کنار هم، جریان غالب فمینیسم را در بازه زمانی 70 تا 89 موردبررسی قرار داده­ایم و با به‌کارگیری روش تحلیل گفتمان لاکلو و موف، تلاش شد، علاوه بر تحرک گفتمان فمینیستی، مرزبندی و غیریت­سازی میان آن با گفتمان ...  بیشتر