دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. عوامل مؤثر بر گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر شهرکرد

کبری کریمیان؛ مهربان پارسامهر؛ سید علیرضا افشانی

دوره 25، شماره 80 ، خرداد 1397، ، صفحه 209-237

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2018.17060.1430

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی‌ روانی مرتبط با  گرایش نوجوانان دختردبیرستان‌های شهرکرد به شبکه‌های اجتماعی مجازی انجام شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایش بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر شهرکردکه در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می‌دهد. حجم نمونه 390 نفر ...  بیشتر

2. اعتماد اجتماعی و رابطه آن با مشارکت اجتماعی مورد مطالعه: شهر یزد

مهربان پارسامهر

دوره 20، شماره 62 ، آذر 1392، ، صفحه 253-286

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2013.6771

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ابعاد اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی در میان شهروندان یزدی صورت گرفته است. بدین منظور برای جمع آوری اطلاعات روش پیمایش به کار رفته است. پرسشنامه ‌این تحقیق از اعتبار و پایایی برخوردار بوده و جامعه نمونه آن از 316 نفر از شهروندان یزدی تشکیل شده است که به صورت خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. نتایج تجزیه و تحلیل ...  بیشتر