دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. مطبوعات محلی و انتخابات ریاست جمهوری

محمد مهدی فرقانی؛ یوسف خجیر

دوره 14، شماره 37 ، خرداد 1386، ، صفحه 141-166

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی رویکرد مطبوعات محلی به نهمین دوره انتخاباتریاست جمهوری به تحلیل محتوای اخبار و مطالب انتخاباتی نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در نه روزنامه محلی فجر آذربایجان (استان آذربایجان شرقی)، نسل فردا (استان اصفهان)، سبحان (استان فارسی)، زمان (استان تهران)، نیم نگاه (استان فارس)، مهد آزادی (استان آذربایجان شرقی)، ...  بیشتر