دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بررسی عوامل موثر بر میزان اشتغال زایی بنگاه های اقتصادی کوچک در ایران

مهرناز امین آقایی

دوره 15، شماره 41 ، شهریور 1387، ، صفحه 87-123

چکیده
  در دو دهه اخیر، معضل بیکاری همواره یکی از چالشهای اصلی دولت ایران بوده است. رشد جمعیت ایران در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ حدود ۴ درصد برآورد شدهاست. از سال۱۳۷۶، متولدین دوره انفجار باروری دهه ۵۵ تا ۶۵ پا به سن اشتغال گذاشتند و تا به امروز آخرین گروه های آن وارد بازار کار می شوند .به دلیل انباشته شدن تعداد بیکاران از سالهای قبلی و محدودیت ...  بیشتر

جایگاه مناطق آزاد در برنامه ریزی منطقه ای ایران

غلامرضا لطیفی؛ مهرناز امین آقایی

دوره 13، شماره 36 ، اسفند 1385، ، صفحه 76-102

چکیده
  با توجه به اهمیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه، بررسی دلایل ناکامی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران، امری ضروری به نظر میرسد. برای این منظور، نگاهی به جایگاه مناطق آزاددر برنامه ریزی منطقه ای ایران می تواند مفید واقع شود. از این رو، در مقاله حاضر سعی می شود ضمن تبیین جایگاه مناطق آزاد ...  بیشتر