نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در دو دهه اخیر، معضل بیکاری همواره یکی از چالشهای اصلی دولت ایران بوده است. رشد جمعیت ایران در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ حدود ۴ درصد برآورد شدهاست. از سال۱۳۷۶، متولدین دوره انفجار باروری دهه ۵۵ تا ۶۵ پا به سن اشتغال گذاشتند و تا به امروز آخرین گروه های آن وارد بازار کار می شوند .به دلیل انباشته شدن تعداد بیکاران از سالهای قبلی و محدودیت تولید شغل در کشور، اگر وضعیت اشتغال در کشور به همین روال ادامه یابد، احتمال دارد تا یک دهه دیگر هم کماکان این مساله جزو چالش های اصلی دولت باشد. از این روی لازم استمعضل بیکاری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل آسیبهای اجتماعی ایران مورد توجه بیشتری قرار گیرد. از سوی دیگر نمیتوان نقش چشمگیر صنایع کوچک را در افزایش اشتغال، تولید و درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه نادیده گرفت. اما آمارها بیانگر نقش کمرنگ بنگاه های اقتصادی کوچک ایران در ایجاد اشتغال است. بنگاه های اقتصادی کوچک ایران برای فعالیت خود با مشکلات بسیاری روبه رو هستند که میزان اشتغال زایی ایجاد شده توسط این بنگاه ها را تحت تاثیر قرار داده است. در این تحقیق سعی شده است تا عوامل موثر بر فعالیت بنگاه های اقتصادی کوچک که مانع از کاربرد قابلیت اشتغال زایی این بنگاه ها شده است، مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Determinants of Job Creation by Small Enterprises of Iran

نویسنده [English]

  • mehrnaz amin aghai

چکیده [English]

During the recent two decades, unemployment has been one of the important challenges in Iran. The growth of population had been estimated 4 percent from 1976 to 1986, that formed a baby boom in Iran. From 1997, children born in baby boom decade have reached thir employment age. Due to the increase of uneinployment in recent years and the limitations of job creation in the country, unemployment probably will remain one of the important challenges in the next decade. Therefore, ii is necessary to attend to the unemployment problem as one of the most important causes of social threats. On the other hand, we cannot ignore the role of small and medium enterprises in solving unemployment problem in undeveloped and some developed countries. However, statistics shows the weak role of the Iranian small and medium enterprises in creating job opportunities in recent years. In Iran, small and medium enterprises encounter several problems in performing their role in job creation. In this paper, we investigated some determinants of job creation in such enterprises

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small and Medium Enterprises (SMEs)
  • Job Creation
  • Unemployment
  • Productive Work