دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بررسی مقایسه ای رشد اخلاقی نوجوانان سیزده و شانزده ساله آزار دیده و آزار ندیده شهرکرد در سال ۸۱-۸۲

علیرضا کلدی؛ حمیرا رییسی

دوره 10، شماره 24 ، اسفند 1382، ، صفحه 37-60

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رشد اخلاقی نوجوانان آزار دیده و آزار ندیده در ابتدا و میانه نوجوانی اجرا گردید. نمونه این پژوهش با استفاده از نمونه گیری خوشه ای از بین دانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانه شهرکرد در دو مقطع دوم راهنمایی و دوم دبیرستان به دست آمد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه آزار دیدگی و آزمون تبیین مسائل برای بررسی رشد اخلاقی بود. ...  بیشتر

بررسی میزان رضایت شغلی معلمان ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

گیتا عسگری؛ علیرضا کلدی

دوره 9، شماره 18 ، شهریور 1381، ، صفحه 121-139

چکیده
  این تحقیق با هدف تعیین میزان رضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی در تهران انجام گرفت. رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در امر کیفیت آموزش و موفقیت شغلی معلمان است. روش مطالعه در این تحقیق، روش پیمایشی است. برای جمع اوری اطلاعات پرسشنامه تعدیل شده رضایت شغلی مینه سوتا استفاده شد. جمعیت نمونه شامل چهارصد نفر از معلمان مدارس ابتدایی در مناطق ...  بیشتر

بررسی نگرش مردم نسبت به معلولین

علیرضا کلدی

دوره 7، شماره 11.12 ، اسفند 1379، ، صفحه 175-201

چکیده
  این تحقیق با هدف کلی شناخت نگرش های ساکنان مناطق مختلف تهران نسبت به معلولیت انجام گرفت. هدف اصلی، شناخت یکی از مشکلات افراد دارای محدودیت، یعنی نحوة برخورد افراد عادی جامعه با معلولین و نیز میزان پذیرش افراد معلول توسط افراد عادی جامعه است. روش مطالعه در این تحقیق ، روش پیمایشی است جمع آوری اطلاعات به وسیلة پرسشنامه انجام گرفته است. ...  بیشتر