بررسی مقایسه ای رشد اخلاقی نوجوانان سیزده و شانزده ساله آزار دیده و آزار ندیده شهرکرد در سال ۸۱-۸۲

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیدت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رشد اخلاقی نوجوانان آزار دیده و آزار ندیده در ابتدا و میانه نوجوانی اجرا گردید. نمونه این پژوهش با استفاده از نمونه گیری خوشه ای از بین دانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانه شهرکرد در دو مقطع دوم راهنمایی و دوم دبیرستان به دست آمد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه آزار دیدگی و آزمون تبیین مسائل برای بررسی رشد اخلاقی بود. بر اساس نمرات، آزمودنی ها در پرسشنامه آزار دیدگی هشت گروه پانزده نفری شامل نوجوانان دختر سیزده ساله آزار دیده، نوجوانان دختر سیزده ساله آزار ندیده، نوجوانان پسر شانزده ساله آزار دیده، نوجوانان پسر شانزده ساله آزار ندیده انتخاب گردیدند و بر روی آزمودنی ها آزمون تبیین مسائل (رشد اخلاقی) اجرا گردید. داده های پژوهشی با آزمون آماری T مستقل و آزمون کای اسکوئر مورد بررسی کمی قرار گرفت. نتایج حاصل از مقایسه رشد اخلاقی نوجوانان آزار دیده آزار ندیده نشان داد نوجوانان سیزده ساله آزار دیده و آزار ندیده از لحاظ رشد اخلاقی تفاوت معناداری نداشتند و هر دو در مرحله سوم از مراحل رشد اخلاقی کالبرگ قرار داشتند. اما نوجوانان شانزده ساله آزار دیده و آزار ندیده از لحاظ سطح رشد اخلاقی، تفاوت معناداری را نشان دادند. نوجوانان آزار ندیده در مرحله چهارم و نوجوانان آزار دیده در مرحله سوم رشد اخلاقی کالبرگ قرار داشتند. همچنین در نوجوانان سیزده و شانزده ساله آزار دیده تفاوت معناداری از لحاظ رشد اخلاقی مشاهده نشد و هردو در مرحله سوم مراحل رشد اخلاقی کالبرگ قرار داشتند. ولی نوجوانان شانزده ساله آزار دیده و آزار ندیده از لحاظ سطح رشد اخلاقی تفاوت معناداری داشتند، به طوری که نوجوانان سیزده ساله در مرحله سوم و نوجوانان شانزده ساله در مرحله چهارم رشد اخلاقی کالبرگ قرار داشتند در بررسی مشخصات والدین نوجوانان آزار دیده و آزار ندیده نیز مشخص گردید که نوجوانان آزاردیده در متغیرهای سن پلری تحصیلات پدر، شغل پدر، وضعیت مالی خانواده و معدل درسی، با نوجوانان آزار ندیده تفاوت داشتند. در بررسی پرسش های پژوهش نیز مشخص گردید که نوجوانان دختر و پسر از لحاظ میزان آزار دیدگی تفاوت چندانی با یکدیگر نداشتند، هر چند پسران در مقیاس آزار فیزیکی نمرات بالاتری کسب کردند. همچنین میزان آزار دیدگی نوجوانان در میانه نوجوانی (شانزده سال) بیشتر از نوجوانان در ابتدای نوجوانی (سیزده سال) گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Moral Development in Perspective and Unperceptive Youth in Shahrekord

نویسندگان [English]

  • alireza keledi 1
  • homeyra raeesi 2
چکیده [English]

Present research was conducted with the objective of the appraisal of ethical growth in persecutive and unpersecutive youth students in shahrekord. The sample of this research was obtained by sampling among the students in guidance and high school. The Data was collected by questionnaire. Eight groups were selected: 15 students contained 13 years old persecuted girls, 13 years old unpersecuted girls, 13 years old unpersecuted boys, 13 years old persecuted boys, 16 years old persecuted girls, 16 years old unpersecuted girls, 16 years old persecuted boys, 16 years old unpersecuted boys. The data was analyzed in descriptive and inferential way. The obtained results from the ethical growth in persecuted and 13 years old unpersecuted youth showed both groups from the ethical growth point of view had not meaningful differences and both put on third stage of the ethical growth of Kohlberg, but persecuted and unpersecuted 16 years old youth showed meaningful difference at the level of ethical growth unpersecuted youth were at the fourth and persecuted youth were at the third step of Kohlberg ethical growth.It was not observed meaningful difference between 13 and 16 years old persecuted youth from the ethical growth point of view, and both were at the third stage of Kohlberg ethical growth step, but 13 and 16 years old unpersecuted youth had meaningful difference at the level of ethical growth. Thus 13 years old were at the third and 16 years old youth had meaningful difference at the level of ethical growth. Thus 13 years old were at the third and 16 years old were at the fourth step of Kohlberg ethical growth steps. It was defined in the appraisal of parent characteristics in persecuted and unpersecuted youth that there were differences in the father's age, education, occupation, and family financial conditions. In the appraisal of research questions, there were no difference between both girls and boys at the amount of persecuting, although boys obtained high scores in the scale of physical disturbing and also this rate was reported more in 16 years old youth than early 13 years old youth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Moral Development
  • Persecutive
  • Youth