دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. الگوی رفتار اشتراک دانش در شبکه اجتماعی

سید علی اکبر افجه؛ اردشیر انتظاری؛ نجمه سادات مرتجی

دوره 22، شماره 71 ، اسفند 1394، ، صفحه 90-125

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2016.4851

چکیده
  چکیدهشبکه‌های اجتماعی و مشارکت، مفاهیمی به‌شدت رایج در جهان معاصر به‌ویژه در میان دانشگاهیان است. اهمیت اشتراک دانش در این است که موجبات یادگیری را فراهم می سازد. در این میان نقش یادگیری به عنوان ظرفیتی بالقوه برای ایجاد توسعه پایدار جوامع انسانی در عصر فناوری دیجیتالی مورد توجه است. در این میان نقش یادگیری به عنوان ظرفیتی بالقوه ...  بیشتر

2. رابطه تصور باز بودن ساختاری با گرایش به گروه های مرجع غیربومی: مقایسه ای بین محیط های واقعی و مجازی

اردشیر انتظاری؛ محمد حسین پناهی

دوره 14، شماره 38.39 ، اسفند 1386، ، صفحه 91-132

چکیده
  گرایش به گروه های مرجع غیربومی، از موضوعات مهمی است که همواره موردتوجه جامعه شناسان و روانشناسان قرار داشته است. این مقاله برمبنای پژوهشی استکه طی آن تلاش شده است بر اساس نظریه گروه مراجع مرتن، رابطه متغیر «تصور باز بودن ساختاری» با گرایش به گروههای مرجع غیربومی، بررسی شود. این پژوهش باراهبرد پیمایش مقایسهای مجازی - واقعی در ...  بیشتر