نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر همنوایی در تخلف عابرین  پیاده از علائم چراغ راهنمایی عابر در شهر تهران می‌باشد. روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش، روش میدانی و ابزار بکار گرفته شده مشاهده، مصاحبه و استفاده از همدست می‌باشد. تعداد افراد گروه نمونه در این پژوهش 728 نفر و افراد گروه نمونه تمام عابرانی بودند که هنگام عبور از تقاطع به قصد سبز شدن چراغ عابر پیاده، در کنار همدستان می‌ایستادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش، آزمون مجذور خی دو بکار رفت. همچنین برای بدست آوردن تفاوت میانگین‌های سنی دو گروه افراد همنوا و ناهمنوا از آزمون t مستقل استفاده شد.  نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که بین همنوایی و تخلف از علائم چراغ راهنمایی عابر توسط عابرین در شهر تهران و بین حالت‌های حضور همدستان با همنوایی، رابطه وجود دارد. بین همنوایی و پاسخ عابرین به پرسش که آیا هنگام عبور از تقاطع از رفتار سایر عابرین تبعیت می‌کنید با عامل همنوایی رابطه معنادار وجود داشت. در این تحقیق تفاوتی بین میانگین‌های سنی دو گروه افراد همنوا و ناهمنوا دیده نشد. بین تحصیلات، جنس، محل سکونت افراد نیز با عامل همنوایی رابطه معنادار دیده نشد. این بژوهش نشان داد که عامل همنوایی یکی از عوامل تأثیرگذار بر تخلف عابرین از علائم چراغ عابر پیاده در شهر تهران می‌باشد.بر اساس یافته‌های این پژوهش ضروری  به نظر می‌رسد که مسؤلان مربوط همان گونه که به رعایت مقررات توسط رانندگان وسایل نقلیه حساسیت دارند، به رعایت مقررات عبور و مرور توسط عابرین نیز توجه داشته باشند.    
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

بررسی تأثیر همنوایی در تخلف از علائم چراغ راهنمایی عابر پیاده توسط عابرین در شهر تهران

نویسندگان [English]

  • Faramarz Sohrabi 1
  • Yoosef Karimi 2
منابع
-    آرونسون، الپورت. (1382)، روانشناسی اجتماعی، ترجمه: حسین شکرکن، تهران : انتشارات رشد.
-    اتکینسون، ریتال و همکاران. (1363)، زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه: محمدتقی براهنی و همکاران، تهران: انتشارات رشد .
-    بهروزی، کمال. (1381)، دایرالمعارف مهندسی ترافیک، تهران: انتشارات مجد.
-  بنیاد تعاون ناجا. (1385)، آموزش جامع قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، تهران: انتشارات معاونت تبلیغات عمومی‌ساعس ناجا.  
-    توسلی، غلام عباس. (1376)، نظریه‌های جامعه شناسی، تهران : انتشارات سمت.
-    حکیمی، فرزانه. (1384)، راهنمایی و تسهیلات عابر پیاده، تهران : انتشارات سازمان حمل و نقل و ترافیک.
-    دلاور، علی. (1386)، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: انتشارات ویرایش.
-    سازمان برنامه و بودجه. (1376)، تقاطع‌های همسطح شهری توصیه‌ها و معیارها فنی. نشریه شماره‌های 14-5.
-    سنایی نسب، هرمز و دیگران. (1388)، فصلنامه مطالعات انتظامی، بهار، شماره اول، صفحات.
-  علی آبادی، خدیجه؛ کریمی، یوسف. (1379)، تأثیر حضور مأموران راهنمایی و رانندگی بر میزان اطاعت عابران از چراغ عابر پیاده. فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 11 و 12.   
-    کلودتایپا و دیگران. (1379)، درآمدی بر روانشناسی اجتماعی، مرتضی کتبی، تهران: انتشارات نی.
-    کریمی، یوسف. (1384)، روانشناسی اجتماعی. تهران: انتشارات ارسباران.
-    کیمیایی، عادل؛ سکایی، جواد. (1384)، آموزش ایمنی عبور و مرور، تهران: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.
-  لطفی، حمید. (1373)، بررسی رابطه منبع کنترل و حمایت اجتماعی با همرنگی اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
-  همتی، زهرا. (1386)، بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی در میزان همنوایی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران.
 
-    Barch, Abram, Trumbo, Don & Nangel, John. (1957). Social setting and conformity to  a legal  requirement. Journal of  abnormal and social psychology, 396-398. Retrieved from internet:
            www.Sciencedirect.com
-    Brit, S. H. (1994). Pedestrian conformity to a trafic regulation.  journal  of  Abnormal  and  social  psychology, 114-119. Retrieved from internet:
www.science direct.com
-    Day,  Rechel, Macdonald, Tom, Brown, Laland, Kevin & Reader, Simon. (2001). Interaction between shoal size and conformity in guppy social foraging . Journal of animal behavior, 17-925. Retrieved from internet : www.sciencedirect.com                     
-    Deaux , key, WrightsmanT Lawrences. (1984). Social psychology. Uniteds states of America: Hall.
-    Diaze, Moyano, Emilio. (2002). Theory of planned behavior  and pedestrians intentions to violate traffic regulations. Transporttation research, 5, 169 -75.. Retrived from internet: www. Sciencedirect.com
-    Frederiksen, N, Freeman. G. (1939). A study of conformity to a traffic regulation. 118- 123. Retrived from internet: www.Sciencedirect.Com
-    Lefkowitz, Monroe, Blak, Robert. (1955). Status factors in pedestrian violation of traffic signals.704-706. Retrived from internet:
            www. Sciencedirect.com
-    Schwarz, Stefanie, Roebers, M, Claudia. (2006). Age differences in the effects of social influence on children eyewitness performance and their metacognitive monitoring, 3,229-248. Retrieved from internet:
 www.sciencedirect.com
-    Tuwari, Geetam, Bangdiwala, Shrikant. (2007). Survival analysis: pedestrian risk exposure at signalized intersections. Transportation research, 10, 77-89. Retrived from internet: www.Sciencedirect.com.