نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده
در این مقاله، تحلیل تطبیقی تاریخی با رویکرد تحلیل بولی مورد بحث قرار گرفته است. مساله اصلی آن است که روش شناسی سنتی به تنهایی از کفایت لازم برای توسعه دانش علمی برخوردار نیست. روش شناسی سنتی عضویت یا عدم عضویت در یک مجموعه قطعی استوار است که در آن "یای منطقی" نقش اصلی را ایفا می کند.تفسیر تاریخی یا تبیینقانونی،  شاهدی از روش شناسی  سنتی است. پس از بحث انتقادی درباب روش شناسی  سنتی، روش شناسی ترکیب گرایانه را فرموله کرده‌ایم. روش شناسی ترکیب گرایانه مبتنی بر و منطقی است که در آن و نقش مهمی دارد. تحلیل تطبیقی تاریخی به عنوان مصداقی از روش شناسی ترکیب گرایانه مطرح شده است. در مقاله حاضر، بنیان‌های معرفت شناسی، هستی شناسی و روش‌شناسی تحلیل تطبیقی تاریخی به شرح زیر ارایه شده است:
روش شناسی هستی‌شناسی ترکیب‌گرایانه معرفت شناسی ترکیب گرایانه
          روش تحلیل تطبیقی تاریخی تحلیل ترکیب گرایانه  ترکیب گرایانه
 
 درروش تحلیل تطبیقی تاریخی تبیینقانونی و تفسیر تاریخی حضور همزمان دارند. الزامات تکنیکی تحلیل تطبیقی تاریخی بر تحلیل تاریخی - روایتی و تحلیل بولی استوار است.
تحلیل تاریخی- روایتی به عنوان  تکنیک تفسیر تاریخی و تحلیل بولی به عنوان  تکنیک تبیین قانونی  مطرح شده است. در پایان به یک نتیجه، گفته شده است که تحلیل تطبیقی تاریخی می‌تواند به تایید و اصلاح تئوری  و برساختن گزاره های تاریخی منجر شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

منطق تحلیل تطبیقی تاریخی با رویکرد تحلیل بولی

نویسنده [English]

  • Ali Saei
منابع
-  ساعی، علی. (1387) ، روش تحقیق در علوم اجتماعی با رهیافت عقلانیت انتقادی، انتشارات سمت.
- ساعی، علی. (1388) ،معرفت‌شناسی فازی و دلالت‌های روش‌شناختی آن درعلم اجتماعی، مجله مطالعات اجتماعی ایران انجمن جامعه شناسان ایران،زمستان، شماره4.
-  طالبان ، محمدرضا. (1387) روش شناسی مطالعات انقلاب، تهران: انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
- Gadamer,Hans- Georg (1994) , Trust and Method, New york.
- Mahoney , James (2000) , Path Dependence in Historical Sociology, Theory and Society, Vol. 29, No. 4., pp. 507-548.
- Mahoney , James (2001) , Path Dependent explanations of regime change: Centeral america in  Comparative perspective, Studies in Comparative International Development; 36, 1; ABI/INFORM Global  pg. 111
- Mahoney.James (2003) ,The Comparative Historical Analysis In The Sociol Sciences,CambridgeUniversity  Press.
- Przeworski , adam (1970) , The logic of Comparative social Inquiry ,New York.
- Ragin .Charles C. (1987) ,The Comparative Method ,University of California Press.
- Ragin, Charles (1994) Constructing Social Research, Pine Forge Press
- Ragin, Charles (2000) ,Fuzzy-Set Social Science, University of Chicago Press.
- Ragin, Charles, David Shulman, Adam Weinberg and Brian Gran (2003), Complexity, Generality and Qualitative Comparative Analysis,Sagepublication.
 
 
>تحلیل تاریخی - روایتی و تحلیل بولی.