نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت رئیسه انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
 
تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم اجتماعی در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان که نتایج آن در این مقاله ارائه شده با این هدف انجام شده که به این پرسش پاسخ دهد که «در متون آموزشی علوم اجتماعی  تا چه میزان به مفاهیم و پیام‌های مربوط به آب پرداخته شده است؟» برای پاسخگویی به این پرسش و انجام پژوهش پس از مطالعات نظری مقدماتی الگوی مورد نظر برای تحلیل محتوا استخراج و پس از تعیین روایی و پایایی الگو کار تحلیل آغاز شد.
 
در این تحقیق، از روش تحلیل محتوا بهشکلتجزیهوتحلیلکمیاستفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، کتاب‌های علوم اجتماعی اول ابتدایی تا پایان دبیرستان بوده است. بر این اساس نمونه آماری با جامعه آماری برابر می باشد به بیان دیگر مطالب برای احصای دقت بیشتر در نتایج، تمام شماری شده است.
 
یافته‌های حاصل از تحلیل محتوای متون کتاب‌های علوم اجتماعی، نشان می‌دهد میزان مطالب مربوط به آب بسیار کم بوده و از سوی دیگر تنها 2 مطلب در خصوص صرفه جویی و یک مطلب در زمینه استفاده بهینه در مصرف آب در کتاب‌های علوم اجتماعی منعکس شده است. بر این اساس به نظر می رسد برخی فصول کتب علوم اجتماعی در مقاطع تحصیلی مختلف به علت عدم توجه کافی به آموزش شیوه‌های مصرف بهینه آب نیاز به بازنگری مجدد دارد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Socialization of Water Consumption Reflected in Social Sciences Textbooks

نویسندگان [English]

  • Hossein Dehghan 1
  • Nasser Pourreza Karinsara 2

1 Member of Association of Sociology (Ministry of Education)

2 PhD Candidate, Allameh Tabatab'i University

چکیده [English]

Analysis of the content of social science textbooks in elementary, secondary and high school educational levels, the results of which are presented in this paper, aims to answer the question of “How well have water-related concepts and messages been addressed in social science textbooks?”. To find a solution to the aforementioned question and carry out a research on preliminary theoretical studies, the model was determined for content analysis, and consequently, the analysis began subsequent to determining the validity and reliability of the model. 
Content analysis method, in this research, has been used in the form of quantitative analysis. The statistical population of the research is the social science textbooks of the first-grade elementary school up to the end of high school. Accordingly, the statistical sample is equal to the statistical society; in other words, the content has been analyzed on the basis of census method for more precision in the results.
Findings show that water-related content is missing from the textbooks. That being said, there are only two articles available on the issue; one on saving and the other on the optimal use of water in social science textbooks. It seems, in this regard, that some chapters in social science textbooks in different levels of education need to be redefined due to insufficient attention to the teaching of optimal water consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Science Book
  • content analysis
  • Water Saving
  • Textbooks