نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون رسانه در دنیای جدید از یک طرف و اهمیت زنان به عنوان بخش مهمی‌از مخاطبان رسانه از طرف دیگر، در این پژوهش تلاش شده است نحوه پیام رسانی و تاثیرگذاری مجلات غیرتخصصی و عمومی ‌منتشر شده برای زنان در زمینه رشد مصرف گرایی، مورد بررسی قرارگیرد. از این رو، 11 مجله غیرتخصصی که مخاطب اصلی آنها، زنان می‌باشند به روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شدند. سئوال اصلی این پژوهش چنین است: آیا در محتوای مجلات زنان مورد بررسی، روند "ناپدید شدن مبادله نمادین " را می‌توان دید؟ فرضیه ‌این پژوهش با استفاده از چارچوب نظری بودریار طراحی شده و بر ابعاد "ناپدید شدن مبادله نمادین " که شامل حاد واقعی، توهم کارکرد، تسلط مبادله نشانه‌ای و تسلط مبادله اقتصادی است، متمرکز می‌باشد. یافته‌هانشان می‌دهد که روند " ناپدید شدن مبادله نمادین " در مجلات زنان مورد بررسی، بر اساس ابعاد یاد شده و مولفه‌ها و شاخص‌های تعیین شده به صورت غالب و فراگیر وجود دارد. همچنین با توجه به شاخص‌های موجود در این پژوهش، رشد مصرف گرایی در میان زنان، منجر به خردگریزی پیچیده‌ای گردیده که زمینه ساز بروز آسیب‌های جدی برای آنان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The disappearance of symbolic exchange in women's magazines

نویسنده [English]

  • mahmood maham