نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش شناختابعاد، اولویت­ها و تاکیدهای توسعه اجتماعی در شعارهای تبلیغاتی نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر خرم­آبادمی­باشد، که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفیورویکردهای عرفیوتلخیصیبهصورتمشترکانجام گرفته است و مبنای تعیین مضامین و مقوله­های پژوهش نیز مطالعه اکتشافی متن تبلیغاتی کاندیداها و مباحث نظری در حوزه توسعه، تبلیغات و سیاست­های اجتماعی می­باشد. در تحلیل کیفی محتوای حاضر از ضریب کاپای کوهن برای برآورد توافق بین کدگزاران استفاده شده است.  ضریب کاپا محاسبه شده در حدود 7/0 به­دست آمد؛ که حاکی از پایایی قابل قبول و توافق بین کدگزاران است. جامعه آماری، اقلام تبلیغاتی (تراکت، پوستر، کارت، بروشور) تمام 28 شرکت­کننده نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر خرم‌آباد می‌باشد. باتوجه به حجم کم جامعه آماری اقلام تبلیغاتی تمام کاندیداهای شرکت­کننده در انتخابات به صورت تمام­شمار انتخاب شده­اند. یافته­ها نشان می­دهد که 85.7 درصد از کاندیداها اقدام به ارائه شعارهای تبلیغاتی نموده­اند؛ از میان آنهایی­ که شعار تبلیغاتی داشته­اند؛ گفتمان «رفاهی خدماتی» و «تولیدی (صنعت و معدن)» در شعارهای تبلیغاتی­شان غالب می­باشد و محتوای اهداف و شعارهای­شان به رویکردهای توسعه­ای «نیازهای اساسی» و «رویکرد مهندسی و تولیدی» نزدیکی بیشتری داشت. به­طوری که فضای کلی شعارها از رویکردهایتوسعه انسانی،توسعه بوم­آوردو بویژه توسعه پایدار، نیز فاصله دارد؛ در نهایت می­توان گفت کاندیداها، گروه­های محروم و طبقات پایین­تر اجتماعی را مخاطب خود قرار داده­اند، که فراوانی بیشتر شعارهای رفاهی- خدماتی و تولیدی و همچنین کم‌توجهی به شعارهای فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی گویای این امر است و نشان دهنده این واقعیت است که محتوای شعارها منطبق بر توسعه همه­جانبه و متوازن نبوده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative content analysis publicity slogans ninth parliamentary election period in Khrm‌Bad

نویسنده [English]

  • mehdi taleb