نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 ارشد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این مقاله، با هدف «بررسی مسئولیت‌پذیری اجتماعی جوانان و عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر آن» تدوین شده است. چارچوب نظری مقاله با رویکرد تلفیقی، و با استفاده از نظریه‌های وبر، دورکیم، پارسونز، بوردیو و رس تدوین شده است. روش تحقیق ، پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری پژوهش جوانان (29-20) شهر همدان در سال 1390 بوده‌اند. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ایی چند مرحله‌ای،  معین و داده‌های تحقیق با مراجعه مستقیم به درب خانه‌ها گردآوری شده است.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که، مسئولیت‌پذیری اجتماعی جوانان شهر همدان در مجموع  متوسط می‌باشد. میزان مسئولیت‌پذیری جوانان در ابعاد اقتصادی، سیاسی، جامعه‌ایی و فرهنگی متفاوت است. کمترین مسئولیت‌پذیری جوانان در بُعد سیاسی است. همچنین بین سطوح احساسی و رفتاری مسئولیت‌پذیری نیز تفاوت وجود دارد. تجزیه و تحلیل اطلاعات، مؤید فرضیه‌های تحقیق بوده و روابط معنادار متغیر‌های مستقل اصلی پژوهش – عام‌گرایی، اعتماد اجتماعی، استفاده از رسانه‌های جمعی، دینداری، پایگاه و قومیت - را نشان می‌دهد. در این بین، متغیر عام گرایی، بیشترین قدرت تبیین و اثرگذاری را بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social responsibility, youth

نویسندگان [English]

  • Abootorab Talebi 1
  • Yoosef Khoshbin 2