نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی است که با همین عنوان طی سال‌های 1385 و 1386 به انجام رسیده است. در این پژوهش، پژوهشگران با دو پرسش اصلی مواجه بوده‌اند: اول اینکه بر روی مقیاس احساس بی‌عدالتی، موقعیت معلمان شهر زنجان در کجا قرار دارد؟ و دوم آنکه از بین متغیرهای احساس تعلق، احساس محرومیت، عدالت درون سازمانی، منزلت شغلی، منطقه محل سکونت و سطح تحصیلات، کدام‌ متغیر با احساس بی‌عدالتی رابطه معنادار داشته و شدت رابطه کدام متغیر بیشتر است؟
 مبنای نظری برای طرح فرضیه چند متغیره، دو رویکرد نظری مبادله و محرومیت نسبی بوده‌ است. همچنین مطالعات تجربی پیشین مرتبط با موضوع در ورود برخی از متغیرها به مدل مفروض نقش داشته‌اند. فرضیه پژوهش در قالب یک مدل ساختاری و چندمتغیره طرح شده است. مطالعه به روش پیمایشی، با نمونه سهیمه‌ای به حجم 271 نفر از میان جامعه آماری معلمان ناحیه 2 شهر زنجان شامل 1525 نفر با استفاده از پرسشنامه دارای اعتبار و قابلیت اعتماد به انجام رسیده است.
نتایج نشان می‌دهد که بر اساس یک گروه‌بندی سه مقوله‌ای بر روی مقیاس احساس بی‌عدالتی، حدود 91 درصد از نمونه مورد مطالعه دارای احساس بی عدالتی، حدود 5 درصد دارای احساس عدالت و حدود 2 درصد نیز در حد وسط قرار گرفته‌اند. سایرین به دلیل پاسخ‌های غیردقیق به پرسش‌ها، قابل طبقه‌بندی نبوده‌اند. برآورد شاخص‌های کلی نیکویی برازش و همچنین ضرایب ساختاری و اندازه گیری، کلیت مدل طرح شده را تأیید می‌کنند هر چند برخی اصلاحات در آن می‌تواند به بهبود مدل در مطالعات آینده کمک کند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of Injustice Affection Among the Teachers of Zanjan City

نویسنده [English]

  • vahid ghasemi

چکیده [English]

This article is extracted from a research which is conducted between 2006 (proposal, explanatory studies, theoretical and empirical literature) and 2007 (data collection and analysis). The researchers were confronted with two main questions: firstly, what is the situation of the statistical population (teachers of Zanjan city) on the injustice scale? Secondly, which variables among belonging affection, deprivation perception, in-organizational justice, job prestige, region of residency and educational level, are significantly correlated with injustice affection and which one has stronger correlation? Theoretical basics for developing a multivariate hypothesis were two theoretical approaches: exchange theory and relative deprivation theory. In addition, the empirical literature has had a role in entering some variables into the hypothesized model. The research method is survey in which 271 cases out of 1525 teachers who were working in Zanjan city during the research period were interviewed based on a quota sampling design and by the usage of valid and reliable questionnaire. All sample cases were classified into three groups who have injustice affection, justice affection and moderate status. The results show that about 91%, 5%, and 2% were classified into the mentioned three groups respectively. Others could not be classified because of inaccurate responses to questions. The estimation of the global goodness-of-fit indices and the structural and measurement coefficients totally confirmed the model, although there are some recommendations for modification of the hypothesized model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Injustice Perception
  • relative deprivation
  • Job Prestige
  • teachers
  • Zanjan City