نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

فرهنگ سیاسی ­جنبه خاصی از فرهنگ عمومی را شامل می‌شود که به مجموعه ارزش‌ها و نگرش‌ها، دانش‌های سیاسی گفته می‌شود که به روند سیاسی جامعه معنا می‌دهد. این مقاله بر مبنای پژوهشی است که طی آن تلاش شده است ویژگی‌های فرهنگ سیاسی و تنوع آن و رابطه‌اش با عوامل اجتماعی در استان گلستان بررسی شود. جهت بررسی، نمونه آماری با حجم 562 نفر از مراکز شهرستان‌های استان گلستان انتخاب شده و با استفاده از دو روش کمی (پیمایشی) وکیفی (مصاحبه نیمه عمیق) داده‌ها گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که جامعه مورد مطالعه دارای تنوع فرهنگ سیاسی است، و این که چهار عامل میزان تحصیلات، امنیت جامعه‌ای، مذهب و جنسیت، بطور نسبی قدرت تبیین تغییرات و تفاوتهای فرهنگ سیاسی جامعه مورد مطالعه را دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political Culture and Its Social Factors: Case Study of Golestan Province of Iran

نویسنده [English]

  • mohamadhosein panahi

چکیده [English]

Political culture, as an aspect of public culture, is a system of political values, attitudes and knowledge by which people interpret their political engagements. The main question of this research was to study the social factors that explain variations of political culture of Golestan Province of Iran. Using quantitative and qualitative methods, Data was collected from a random sample of 562 individuals, living in the cities of the Golestan Province of Iran. Results showed that the society had various political cultures. Also some factors such as educational level, societal security, religion and gender could relatively explain the changes of the political culture and its differences in the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political values
  • political attitudes
  • social knowledge
  • political culture
  • social factors
  • Golestan province